All Articles

All Articles

ครูสามารถช่วยพัฒนานักเรียนได้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ แต่นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญไม่น้อยที่ครูจะสามารถช่วยพัฒนาได้นั่นก็คือ “นิสัย” โดยนิสัยเชิงบวกนั้นจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวของนักเรียนเ

ครูสามารถช่วยพัฒนานักเรียนได้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ แต่นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญไม่น้อยที่ครูจะสามารถช่วยพัฒนาได้นั่นก็คือ “นิสัย” โดยนิสัยเชิงบวกนั้นจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวของนักเรียนเองในระยะยาว

บทความการศึกษา

เจาะลึกการทำแผน IEP สำหรับเด็ก LD ครูการศึกษาพิเศษห้ามพลาด!

แผน IEP หรือโปรแกรมจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP ) กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก LD ให้ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย เน้นการพัฒนาทางด้านวิชาการ ครอบคลุมถึงพัฒนาการด้านสังคม และความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องเตรียมข้อมูลเชิงลึกด้านต่าง ๆ ของเด็ก LD และวิธีการสร้างแผน IEP ที่มีหลายขั้นตอน ความท้าทายของครูการศึกษาพิเศษ คือ จะทำอย่างไรจึงเข้าใจกระบวนการออกแบบแผน IEP ได้แบบลงลึก เพื่อที่จะวางแผน IEP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเด็ก LD แต่ละคน บทความนี้มีคำตอบครับ

บทความการศึกษา