อักษรจับมือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

"โค้ดดิ่ง" ทักษะภาษาที่ 3
ขับเคลื่อนศาสตร์วิชาวิทยาการคำนวณ สู่โลกยุคดิจิทัล

 
อักษร ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาครบวงจร เปิดตัวสถาบัน Education for Competency Achievement Institute หรือ EdCA สถาบันด้านการออกแบบหลักสูตรการอบรมและพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการ ในด้านการอ่านออกเขียนได้ และด้านเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี)
 
 
โดยล่าสุด จับมือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับครู ผู้เรียน และบุคคลากรทางการศึกษา มุ่งเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในชีวิตจริง มีทักษะการคิดขั้นสูง คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 
 
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Unplugged Coding เพื่อสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานด้วยการลงมือทำที่หลากหลาย
 

กิจกรรม

การควบคุมหุ่นยนต์สำเร็จรูป

ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเขียนโค้ด เพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

กิจกรรม

การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

ผ่าน Blocked programming ที่เป็นการต่อบล็อกคำสั่งที่ทั้งง่ายและสนุก

กิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

(Problem-based Learning) เป็นหนึ่งในแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
พร้อมสาธิตการเรียนการสอนหลักสูตร Coding for Kids ในชั้นเรียนจำลอง มุ่งพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
 
 
 
วิชาวิทยาการคำนวณ ถือเป็นศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ เพื่อให้พร้อมต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
 
 
Share

Relate article