key_right

Education Board

ครูสามารถช่วยพัฒนานักเรียนได้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ แต่นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญไม่น้อยที่ครูจะสามารถช่วยพัฒนาได้นั่นก็คือ “นิสัย” โดยนิสัยเชิงบวกนั้นจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวของนักเรียนเ

ครูสามารถช่วยพัฒนานักเรียนได้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ แต่นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญไม่น้อยที่ครูจะสามารถช่วยพัฒนาได้นั่นก็คือ “นิสัย” โดยนิสัยเชิงบวกนั้นจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวของนักเรียนเองในระยะยาว

บทความการศึกษา