key_right

บอร์ดการศึกษา

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.6

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษาฯ ระดับชั้น ป.6 ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายในเล่มมีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่เน้น Active Learning เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการคิด มีกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และมีแบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ อ.3 เล่ม 2

<p>หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ ระดับชั้น อ.3 เล่ม 2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยการทำศิลปะเริ่มจากเรียนรู้เส้นพื้นฐานสู่การสร้างรูปภาพ และทำกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยเชื่อมโยง 4 สาระการเรียนรู้ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีก ตัด ปะติด การปั้น การพับ การประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ และสนุกกับโครงการศิลปะพัฒนาสมองอย่างสมดุล (BBL Project for Art) โดยสร้างผลงานตามลำดับขั้นตอน วางแผน ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน เพื่อส่งเสริมการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ</p>

หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ อ.2 เล่ม 2

<p>หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ ระดับชั้น อ.2 เล่ม 2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยการทำศิลปะเริ่มจากเรียนรู้เส้นพื้นฐานสู่การสร้างรูปภาพ และทำกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยเชื่อมโยง 4 สาระการเรียนรู้ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีก ตัด ปะติด การปั้น การพับ การประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ และสนุกกับโครงการศิลปะพัฒนาสมองอย่างสมดุล (BBL Project for Art) โดยสร้างผลงานตามลำดับขั้นตอน วางแผน ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน เพื่อส่งเสริมการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ</p>

หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ อ.1 เล่ม 2

<p>หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ ระดับชั้น อ.1 เล่ม 2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยการทำศิลปะเริ่มจากเรียนรู้เส้นพื้นฐานสู่การสร้างรูปภาพ และทำกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยเชื่อมโยง 4 สาระการเรียนรู้ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีก ตัด ปะติด การปั้น การพับ การประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ และสนุกกับโครงการศิลปะพัฒนาสมองอย่างสมดุล (BBL Project for Art) โดยสร้างผลงานตามลำดับขั้นตอน วางแผน ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน เพื่อส่งเสริมการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ</p>

หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ อ.1 เล่ม 1

<p>หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ ระดับชั้น อ.1 เล่ม 1 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยการทำศิลปะเริ่มจากเรียนรู้เส้นพื้นฐานสู่การสร้างรูปภาพ และทำกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยเชื่อมโยง 4 สาระการเรียนรู้ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีก ตัด ปะติด การปั้น การพับ การประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ และสนุกกับโครงการศิลปะพัฒนาสมองอย่างสมดุล (BBL Project for Art) โดยสร้างผลงานตามลำดับขั้นตอน วางแผน ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน เพื่อส่งเสริมการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ</p>

ชุด บล็อกไม้สร้างสรรค์

-พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา - ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ - พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ การจัดการพื้นที่ - ปูพื้นฐานการคิดแบบ STEM และทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณบัตรโจทย์ด้านหน้าเป็นภาพสำหรับทำกิจกรรม ด้านหลังประกอบด้วย 3 ส่วน1. วิธีทำกิจกรรม 2. ทักษะที่ได้รับ 3. กิจกรรมเสริม แนะนำเพิ่มเติมโดยเนื้อหาสอดคล้องกับการเล่นบล็อกไม้มี QR code เพื่อ scan เพลงสำหรับประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จำนวน 2 เพลงมีเฉลยเป็นแนวทางด้านหลังบัตรในกิจกรรมที่มีความซับซ้อนส่วนประกอบภายในชุด :- บล็อกไม้สีธรรมชาติ 16 รูปทรง จำนวนรวม 114 ชิ้น บรรจุกล่องไม้ขนาด 37 x 27 x 10 ซม.- บัตรโจทย์ขนาด A5 กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/4 สี ตัดปลิว จำนวน 20 ใบ บรรจุซองแก้วฝากาว

ชุด กระดานไม้เสริมทักษะ

- เริ่มต้นเรียนรู้การอ่านเขียน และการคิดคำนวณ - เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมทั้งช่วงเสริมประสบการณ์และเกมการศึกษา- เหมาะสำหรับมุมภาษา ฝึกประสมคำและเข้าใจสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ต่างๆ ได้ตามความสนใจบัตรโจทย์มี 40 กิจกรรม (20 ใบ) ประกอบด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ 10 กิจกรรม โจทย์ภาษาอังกฤษ 10 กิจกรรม และโจทย์ภาษาไทย 20 กิจกรรมวิธีเล่น : จัดเรียงแผ่นไม้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆ ตามบัตรโจทย์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย หรือสร้างคำต่างๆ ด้วยตนเองส่วนประกอบภายในชุด :1. กระดานไม้ แบ่งช่องสำหรับวางแผ่นไม้ 4 แถว ขนาด 35 x 22 x 2 ซม. มีขาตั้งพับเก็บได้2. แผ่นไม้ขนาด 4 x 4 x 1 ซม จำนวน 66 ชิ้น สกรีน 2 ด้าน โดยแบ่งสีตามประเภท ดังนี้ : พยัญชนะไทยใช้สีฟ้า สระไทยใช้สีเขียว วรรณยุกต์ไทยใช้สีส้มตัวอักษรภาษาอังกฤษใช้สีแดง ตัวเลขใช้สีดำ และสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ใช้สีชมพู- บัตรโจทย์ขนาด A5 กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/4 สี ตัดปลิว จำนวน 20 ใบ บรรจุซองแก้วฝากาว

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 1

<p>หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เล่ม 1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง &#39;51 (ฉบับปรับปรุง &#39;60) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารรอบตัว ประโยชน์และการเลือกใช้สารเคมีได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ศึกษาหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</p>

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 1

<p>หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เล่ม 1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง &#39;51 (ฉบับปรับปรุง &#39;60) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารรอบตัว ประโยชน์และการเลือกใช้สารเคมีได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ศึกษาหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</p>

พิชิตโจทย์ วิทยาศาสตร์ ป.6

<p>เก่งคิด พร้อมพิชิตทุกแนวโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1 ติวเข้มได้ทุกที่ทุกเวลากับเว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริงสรุปเนื้อหา ป.4 &ndash; 6 กระชับ เห็นภาพ จำง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมแนวข้อสอบ O-NET และสอบเข้าม.1 กว่า 700 ข้อเก็งโจทย์แม่น จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ONET ย้อนหลัง 3 ปีส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง จากโจทย์ไต่ระดับทักษะการคิดตามแนวคิด Bloom&rsquo;s Taxonomy ระบบคลังข้อสอบ Online โจทย์ ONET ย้อนหลังกว่า 5 ปี พร้อมเฉลยละเอียด และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งผู้เรียนตัวช่วยครูและผู้ปกครองประเมินและวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด ยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

พิชิตโจทย์ คณิตศาสตร์ ป.6

<p>เก่งคิด พร้อมพิชิตทุกแนวโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1 ติวเข้มได้ทุกที่ทุกเวลากับเว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริงสรุปเนื้อหา ป.4 &ndash; 6 กระชับ เห็นภาพ จำง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมแนวข้อสอบ O-NET และสอบเข้าม.1 กว่า 700 ข้อเก็งโจทย์แม่น จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ONET ย้อนหลัง 3 ปีส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง จากโจทย์ไต่ระดับทักษะการคิดตามแนวคิด Bloom&rsquo;s Taxonomy ระบบคลังข้อสอบ Online โจทย์ ONET ย้อนหลังกว่า 5 ปี พร้อมเฉลยละเอียด และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งผู้เรียนตัวช่วยครูและผู้ปกครองประเมินและวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด ยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

พิชิตโจทย์ สังคมศึกษาฯ ป.6

<p>เก่งคิด พร้อมพิชิตทุกแนวโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1 ติวเข้มได้ทุกที่ทุกเวลากับเว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริงสรุปเนื้อหา ป.4 &ndash; 6 กระชับ เห็นภาพ จำง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมแนวข้อสอบ O-NET และสอบเข้าม.1 กว่า 700 ข้อเก็งโจทย์แม่น จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ONET ย้อนหลัง 3 ปีส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง จากโจทย์ไต่ระดับทักษะการคิดตามแนวคิด Bloom&rsquo;s Taxonomy ระบบคลังข้อสอบ Online โจทย์ ONET ย้อนหลังกว่า 5 ปี พร้อมเฉลยละเอียด และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งผู้เรียนตัวช่วยครูและผู้ปกครองประเมินและวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด ยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

พิชิตโจทย์ ภาษาอังกฤษ ป.6

<p>เก่งคิด พร้อมพิชิตทุกแนวโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1 ติวเข้มได้ทุกที่ทุกเวลากับเว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริงสรุปเนื้อหา ป.4 &ndash; 6 กระชับ เห็นภาพ จำง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมแนวข้อสอบ O-NET และสอบเข้าม.1 กว่า 700 ข้อเก็งโจทย์แม่น จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ONET ย้อนหลัง 3 ปีส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง จากโจทย์ไต่ระดับทักษะการคิดตามแนวคิด Bloom&rsquo;s Taxonomy ระบบคลังข้อสอบ Online โจทย์ ONET ย้อนหลังกว่า 5 ปี พร้อมเฉลยละเอียด และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งผู้เรียนตัวช่วยครูและผู้ปกครองประเมินและวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด ยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

พิชิตโจทย์ ภาษาไทย ป.6

<p>เก่งคิด พร้อมพิชิตทุกแนวโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.1 ติวเข้มได้ทุกที่ทุกเวลากับเว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริงสรุปเนื้อหา ป.4 &ndash; 6 กระชับ เห็นภาพ จำง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมแนวข้อสอบ O-NET และสอบเข้าม.1 กว่า 700 ข้อเก็งโจทย์แม่น จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ONET ย้อนหลัง 3 ปีส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง จากโจทย์ไต่ระดับทักษะการคิดตามแนวคิด Bloom&rsquo;s Taxonomy ระบบคลังข้อสอบ Online โจทย์ ONET ย้อนหลังกว่า 5 ปี พร้อมเฉลยละเอียด และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งผู้เรียนตัวช่วยครูและผู้ปกครองประเมินและวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด ยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

พิชิตโจทย์ ภาษาอังกฤษ ม.3

<p>เก่งคิด พร้อมพิชิตทุกแนวโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.4 ติวเข้มได้ทุกที่ทุกเวลากับเว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริงสรุปเนื้อหา ม.1-3 กระชับ เห็นภาพ จำง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมแนวข้อสอบ O-NET และสอบเข้าม.1 กว่า 700 ข้อเก็งโจทย์แม่น จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ONET ย้อนหลัง 3 ปีส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง จากโจทย์ไต่ระดับทักษะการคิดตามแนวคิด Bloom&rsquo;s Taxonomy ระบบคลังข้อสอบ Online โจทย์ ONET ย้อนหลังกว่า 5 ปี พร้อมเฉลยละเอียด และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งผู้เรียนตัวช่วยครูและผู้ปกครองประเมินและวางแผนพัฒนาผู้เรียนได้ตรงจุด ยกผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>