ร่วมงานกับอักษร

“Life@AKSORN
เพราะที่นี่… เป็นมากกว่าที่ทำงาน”

“บุคลากร” คือ กำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน เราเปิดโอกาสให้คุณได้คิดและทำสิ่งใหม่ ๆ อย่างอิสระ พร้อมค้นหาขีดความสามารถที่แท้จริงในตัวคุณ ด้วยบทบาทที่ท้าทายผลัก ดันให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ตามเป้าหมาย
 

 

ก้าวไปด้วยกันกับเรา… ที่ อักษร เอ็ดดูเคชั่น

สร้างอนาคตของเด็กไทย ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับโลกไปกับเรา เราพร้อมต้อนรับทุกคนที่เปี่ยมไปด้วยพลังความคิดและกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง ผลจากการมุ่งมั่นของพนักงานทุกคนนั้นหลอมรวมกันเพื่อสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

สังคมอักษร

สังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน

อักษร เชื่อว่า “พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด” จึงเลือกเฟ้นคนดีและคนเก่งเข้ามาทำงานและดูแล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำ ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลพนักงานเสมือนคน ในครอบครัวเดียวกัน วัฒนธรรมการทำงานแบบพี่น้อง

เน้นบรรยากาศ การทำงานเป็นทีม โดยใช้วิธีการ หล่อหลอมพฤติกรรมการทำงานจากรุ่นพี่ ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) กำหนดให้พนักงานรุ่นพี่ เป็น ผู้ถ่ายทอดความรู้ วิธีการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร ให้กับน้องใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้ อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

picture

สิทธิพิเศษ

picture

รับส่วนลดพิเศษจากการซื้อสื่อฯ ของบริษัทในกลุ่มอักษร เอ็ดดูเคชั่นและเรายังร่วมมือกับสถาบันการเงิน สายการบิน บริษัทประกันในการให้สิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล ในเรื่องสินเชื่อ การเดินทางและประกัน กับพนักงานของอักษร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

picture

อักษรมีนโยบายการจ่ายค่าผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งโดยพิจารณาจากผลงานของพนักงานประกอบ กับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทมีการสำรวจ การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก รวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานของรัฐบาล พิจารณาปรับปรุงการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นประจำ

picture

บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงาน ที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้อง กับแผนทดแทนตำแหน่งงาน ของบริษัท (Succession Plan )

picture

นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทได้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการ จัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น