picture

สายงานสื่อสารการตลาด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture Creative Content
สายงานสื่อสารการตลาด Officer 08/06/2021

ลักษณะงาน

- ดูแลการผลิต Content ในด้านการศึกษา อาทิ เทรนด์หรือความก้าวล้ำของการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ, ประเด็นสังคมทางด้านการเรียนรู้หรือการศึกษา, ไอเดีย การจุดประกาย แรงบันดาลใจ หรือพลังของความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้, การค้นพบในเชิงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม, สาระน่ารู้ แนวทางหรือประเด็นใหม่ ๆ ที่ทำให้สังคมสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้, จิตวิทยาแนวครอบครัว การดูแลเด็กในปฐมวัย หรือวัยรุ่น, การเล่าเรื่องผ่านบุคคลต้นแบบในมุมมองของประสบการณ์ แง่คิด ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้หรือการศึกษา

- สามารถต่อยอดประเด็น หรือกระแสสังคมเพื่อนำมาสร้าง Content ให้สอดคล้องเหมาะกับสถานการณ์

- สามารถเขียนได้ทั้งในรูปแบบของบทความ บทสัมภาษณ์ ข้อมูลสำหรับอินโฟกราฟฟิค และสคริปต์วิดีโอ

- ประสานงานติดต่อกับบุคคลต้นเรื่อง แหล่งข่าว แหล่งอ้างอิง เพื่อใช้นำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ Content ได้

- ประสานงานและบรีฟกับทีมช่างกล้อง ทีมกราฟฟิค และผู้ดูแลเว็บในการทำ Content ได้

คุณสมบัติ

 1. จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์การทำงาน Creative Content อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. เน้นงานเขียนที่จับประเด็นได้ดี มีมุมมองใหม่ ๆ ในเรื่องเรื่องเดิม ๆ วิเคราะห์ได้ ใช้การค้นคว้า อ้างอิง จากหลายแหล่งข้อมูลประกอบการเขียนงาน
 4. เกาะติดกระแสข่าว ความเคลื่อนไหว เทรนด์ ประเด็นสังคม ทั้งในและต่างประเทศ
 5. มีความรู้ ความเข้าใจใน Marketing Concept & Marketing Content Strategy เพื่อนำมาต่อยอดงานเขียน
 6. สามารถลงพื้นที่ได้ และทำงานคนเดียวได้
 7. มีความอดทน ยืดหยุ่น มีทัศนคติเชิงบวก
picture Digital Marketing
สายงานสื่อสารการตลาด Officer 23/02/2021

ลักษณะงาน

•Identify new digital marketing trends, evaluate new technologies and ensure the brand is at the forefront of industry developments.
•Develop and manage digital marketing campaigns
•Develop and plan a social media strategy and content to drive sales volume and product engagement
•Manage and maintain company and AIN product website(s) to deliver always-on contents, including creating landing page(s) for AIN’s marketing and promotion campaigns
•Create, publish, and optimize content for the website and social networking accounts such as Facebook, and LINE
•Create online banner adverts and oversee Click Through Rate (CTR) and Pay Per Click (PPC) ad management
•Responsible for in-app communication design and implementation such as promotion banners
 

คุณสมบัติ

 1. Bachelor’s degree or above in marketing, communication, and advertising fields
 2. At least 3 years’ experience in Digital marketing, Digital brand management & advertising
 3. Having skills in website development, content management, and performance monitoring.
 4. Having experience in social media content management from creating/editing, publishing, distributing and promoting content across variety of social media channels
 5. Strong interest in digital media and technologies, open to learning new tools
 6. Good graphic and Video editing skills: Website and social media content are visual-led.
 7. Strong project management skill - Able to work in a fast pace working environment while maintaining a great attention to detail and working to deadlines
 8. Understanding of financial and E-payment/ E-Wallet industry
 9. Strong presentation and communication skill and English language
 10. Skilled in self-taught, self-learning and problem solving
 11. Strong working knowledge of MS Office, specifically PowerPoint and Excel
 12. Positive and CAN-DO attitude, Independent, can work under pressure and limited time line.
picture เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดอาวุโส
สายงานสื่อสารการตลาด . 18/06/2020

ลักษณะงาน

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแล วางแผน ในการทำสื่อสารการตลาดทั้งในแง่ของ ออนไลน์ และออฟไลน์ โดยจะต้องควบคุม กำกับ ดูแล ให้งานมีคุณภาพและสามารถออกได้ทันตามกำหนดเวลา

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารตาม Key Message หลักทั้งในรูปแบบของ ออนไลน์ และออฟไลน์

- สร้าง Content ในเชิงสื่อสารการตลาด ทั้งในเชิงของการเขียน และลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ เพื่อนำไปปรับใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์ และออฟไลน์

- ลงพื้นที่และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป มีบุคคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด , นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารการตลาด งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. มีทักษะด้านการเขียนสำหรับ สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ โบร์ชัวร์ สื่อออนไลน์ อาทิ Facebook Website สื่อ Out of Home อาทิ Standee Banner
 5. มีความรู้ด้านการทำสคริป / Storyboard
 6. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการพรีเซนต์งาน
 7. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ทั้ง Word, Excel, PowerPoint
 8. มีความคิดสสสร้งสรรค์ ชอบติดต่อประสานงาน กระตือรือร้น อดทน พร้อมปรับตัว และละเอียดรอบคอบ
 9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 10. หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ