DESIGN ACTIVE LEARNING FOR

ACTIVE CLASSROOM

กระบวนการเรียนรู้ที่ดี

เกิดขึ้นในห้องเรียนแบบไหน?

ห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น ครูท้าทายเด็ก ๆ ด้วยคำถาม บรรยากาศของห้องเรียนเต็มไปด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และทำให้ผู้เรียนสามารถบรรลุศักยภาพของตนได้เต็มขีดความสามารถ ที่อักษร เราค้นคว้าเพื่อทำการวิจัยและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สำหรับโลกยุคใหม่ เราเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ดี คือ จุดเริ่มต้นของคุณภาพผู้เรียน…

และนั่นคือทุกสิ่งที่เราทำ

  เริ่มต้นที่ ครู ยึดที่ นักเรียน

เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วยการเริ่มฟังเสียงจากครู และยึด เอาสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เป็นแกนสำคัญในการออกแบบ เกิดการวางแผนร่วมกัน แล้วนำไปทดลองใช้ พัฒนาจนเกิดเป็นรูปแบบที่ “ใช่” พร้อมนำไปปรับใช้ในห้องเรียนที่ต่างบริบทกัน

  4Cs ทักษะที่เด็กจำเป็นต้องมีสำหรับโลกที่หมุนด้วยเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน เด็กยุคนี้จะเตรียมตัว รับมือกับความท้าทายที่แม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเรายังไม่เคยเจอได้อย่างไร ความรู้เชิงวิชาการในวันนี้อาจไม่เพียงพอกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกต่อไปแล้ว

  เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
แบบ Active Learning

เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วยการเริ่มฟังเสียงจากครู และยึด เอาสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เป็นแกนสำคัญในการออกแบบ เกิดการวางแผนร่วมกัน แล้วนำไปทดลองใช้ พัฒนาจนเกิดเป็นรูปแบบที่ “ใช่” พร้อมนำไปปรับใช้ในห้องเรียนที่ต่างบริบทกัน