ใบสั่งซื้อประจำปี อักษร เอ็ดดูเคชั่น 2564

ใบสั่งซื้อ เด็กเล็ก/อนุบาล

ดาวน์โหลดไฟล์

 • สื่ออนุบาล 1-3 ปี หลักสูตรปฐมวับ'60
 • ชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับงบเรียนฟรี 200บาท
 • เพลงประกอบการสอน เพียง Scan QR Code
 • สื่อประจำตัวเด็กและสื่อประจำห้องเรียน เสริมพัฒนาการอย่างสมวัย
ฟรี!สำหรับครู แผนฯ และแนวทางเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
 

ใบสั่งซื้อ ระดับชั้นประถม

ดาวน์โหลดไฟล์

 • ใหม่! ชั้น ป.3 และ ป.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง'60
 • รายการหนังสือเรียนชั้นประถม 1-6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง'60
 • หนังสือเรียนฉบับอนุญาตใช้งบเรียนฟรีตามบัญชีกำหนด
 • รายการสินค้ามีให้ครบทั้งหนังสือ แบบฝึกหัดและสื่อยกระดับการเรียนรู้
ฟรี คู่มือครู และสื่อประกอบการสอน สแกนตัวอย่างได้เลยทันที
 

ใบสั่งซื้อ ระดับชั้นมัธยม

ดาวน์โหลดไฟล์

 • ใหม่! ชั้น ม.3 และ ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง'60
 • รายการหนังสือเรียนชั้นมัธยม 1-6 หลักสูตรฉบับ ปรับปรุง'60
 • หนังสือเรียนฉบับอนุญาต ใช้งบเรียนฟรี ตามบัญชีกำหนด
 • รายการสินค้ามีให้ครบทั้งหนังสือ แบบฝึกหัด และสื่อยกระดับการเรียนรู้
ฟรี คู่มือครู และสื่อประกอบการสอน สแกนตัวอย่างได้เลยทันที
 

ใบสั่งซื้อ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดไฟล์

 • หนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย
 • หนังสือเรียนฉบับอนุญาต ใช้งบเรียนฟรี ตามบัญชีกำหนด
 • ใหม่! Phonics Focus สื่อการสอนสำหรับครูใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน
 • รายการสินค้ามีให้ครบทั้งหนังสือ แบบฝึกหัด และสื่อยกระดับการเรียนรู้
ฟรี Interactive Software สื่อประกอบการสอนสำหรับครู
 

English Program Catalogue

ดาวน์โหลดไฟล์

 • รายการสื่อฯ สำหรับหลักสูตร English Program และนานาชาติ
 • สื่อฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักพิมพ์เคมบริดจ์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนปฐมวัย ด้วยสื่อฯ ใหม่จากเคมบริดจ์
 • ใหม่! หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาครบ 6 ระดับชั้น
 • สื่อฯ เพื่อการยกระดับการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
 

ใบสั่งซื้อ ศพด./เนอร์สเซอรี่

ดาวน์โหลดไฟล์

 • หนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย
 • ชุดสำหรับค่าหนังสือเรียน 200 บาท
 • ชุดสื่อสำหรับงบประมาณจัดการเรียนการสอน 1,700บาท
 • ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)
 • แผนฯ ครบ 6 กิจกรรม 50 สัปดาห์ พร้อมแบบประเมินพัฒนาการ
ฟรี เพลงประกอบการสอน เพียงสแกน QR code
 

ใบสั่งซื้อ สื่อยกระดับการเรียนรู้ อนุบาล ประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์

 • สื่อยกระดับการเรียนรู้ อนุบาล และ ประถมศึกษา
 • สื่อเพื่อการอ่านออกเขียนได้
 • สื่อพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์
 • สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์
 • สื่อแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

ใบสั่งซื้อ สื่อยกระดับการเรียนรู้ มัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์

 • สื่อยกระดับการเรียนรู้ มัธยมศึกษา
 • สื่อพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์
 • สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์
 • สื่อเรียนรู้รูปแบบ Problem Method
 • สื่อดิจิทัล TWIG สอนให้เข้าใจได้ใน 3 นาที

ใบสั่งซื้อ รายการหนังสือห้องสมุด

ดาวน์โหลดไฟล์

 • สื่อสำหรับห้องสมุดมีชีวิต : ปฐมวัย
 • หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
 • หนังสือเสริมความรู้ทั่วไป พัฒนาทักษะการเรียนรู้
 • ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ใบสั่งซื้อ สำหรับงบเรียนฟรีฯ

ดาวน์โหลดไฟล์

 • หนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย
 • หนังสือเรียนฉบับอนุญาต ใช้งบเรียนฟรี ตามบัญชีกำหนด
ฟรี Interactive Software สื่อประกอบการสอนสำหรับครู
 
 

ใบสั่งซื้อประจำปี อักษร เอ็ดดูเคชั่น 2563

ใบสั่งซื้อ O-Net

ดาวน์โหลดไฟล์

ใบสั่งซื้อ ระดับชั้นอาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์

 • หนังสือเรียนอาชีว หลักสูตร ปวช.'56
 • หมวดทักษะชีวิต
 • หมวดทักษะวิชาชีพ
 • คู่มือครูอาชีวศึกษา
 • แผนจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา

ใบสั่งซื้อ Ideakit Aksorn NEX

ดาวน์โหลดไฟล์

 • สื่อฯ ชุดโครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT 580 PCS+ และ 630 PCS+
 • Bright ฉลาดเรียนรู้ ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และกระบวนการคิด ผานแนวคิด BBL และ CBL ประกอบด้วย แบบฝึก ชุดบัตกิจกรรม คู่มือครู และโปสเตอร์การเชื่อโยงสื่อ กับสาระวิชา
 • เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย - ประถมศึกษา
 • ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)
 • พร้อมตารางเชื่อมโยง กิจกรรม IDEA KIT กับตัวชี้วัด ตามหลักสูตร

ใบสั่งซื้อ พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ให้อ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้ ปี2561 Aksorn NEX

ดาวน์โหลดไฟล์

 • แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้
 • ชุดฐานกรณ์สอนอ่านเขียน
 • ชุด CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม
 • ชุด CD-ROM โปรแกรมอ่านเขียนเรียนดี
 • ชุดแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก

ใบสั่งซื้อ Code to Learn Aksorn NEX

ดาวน์โหลดไฟล์

 • โค็ดดิ้งสร้างการเรียนรู้
 • สื่อฯ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • สื่อฯ สำหรับกิจกรรมโค้ดดิ้ง

ใบสั่งซื้อ ปฐมวัย Aksorn NEX

ดาวน์โหลดไฟล์

ใบสั่งซื้อ สื่อฝึกทักษะ และ สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2563 ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์

ใบสั่งซื้อ สื่อฝึกทักษะ และ สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์

ใบสั่งซื้อ รายการสื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กเรียนรู้ช้าและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

ดาวน์โหลดไฟล์

ใบสั่งซื้อ สื่อสำหรับการศึกษาพิเศษ ปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์