ผู้นำการออกแบบนวัตกรรมสื่อ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

เพิ่มองค์ความรู้และกระบวนการคิดวิเคราะห์ชั้นสูงของผู้เรียน พัฒนาทักษาแห่งศตวรรษที่ 21
 
Reading การอ่านออก
 
Writing เขียนได้
 
Arithmetic คิดคำนวณเป็น
 
มีความเมตตากรุนา วินัย คุณธรรม และจริยธรรม
มีทักษะอาชีพ และการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการร่วมมือ และทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ
ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างของวัฒนธรรม
ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
 
 

ข่าวสาร Akorn Inspire