โรงเรียน สฤษดิเดช จ.จันทบุรี

 

เมื่อดิจิทัลแพลตฟอร์ม

สร้างห้องเรียนแห่งปฏิสัมพันธ์

โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

 
 
 
“เนื้อหาที่ดี นำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อบรรลุสมรรถนะแห่งอนาคต” เป็นหลักการที่เปรียบเสมือนต้นน้ำที่อักษร ใช้ออกแบบนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ClassConnect ขึ้นมา ทุกอย่างเริ่มต้นจากองค์ความรู้ของการวิจัย ที่ได้จากการลงภาคสนาม เพื่อศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริง จนสามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ และนำเสนอเนื้อหานั้น ด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อลดเวลาเตรียมการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของ ผู้เรียนด้วยสื่อที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีเครื่องมือสำหรับการประเมิน เพื่อความเข้าใจในจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายคือการบรรลุสมรรถนะแห่งอนาคตของผู้เรียน”
 

ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง

สร้างห้องเรียนแห่งปฏิสัมพันธ์
 
 
โจทย์สำคัญสำหรับห้องเรียนแห่งโลกยุคใหม่คือ บุคลากรทางการศึกษาจะออกแบบการเรียนการสอนอย่างไรในยุคที่ครูไม่ใช่ คนแสดงหลักในห้องเรียนอีกต่อไป แต่ทั้งครูและผู้เรียนจะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะ การมุ่งเน้นความสำคัญในบทบาทเชิงรุกของผู้เรียน (Active Learning) ทำให้การรู้ข้อมูลหรือเนื้อหาในบทเรียนไม่ใช่หัวใจ สำคัญมากเท่ากับความต้องการที่อยากจะเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมไปพร้อม ๆ ครูรวมถึงผู้เรียนด้วยกัน
 
 
ClassConnect คือคำตอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจทย์นี้โดยเฉพาะ และหนึ่งในโรงเรียนที่นำร่องการใช้นวัตกรรม แห่งการเรียนรู้นี้คือโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเริ่มต้นการใช้กระบวนการสอนที่ผสานการใช้งาน ClassConnect ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้ของครูและผู้เรียนอย่าง ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
 

บทเรียนที่มีชีวิต

ClassConnect เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทำให้บทเรียนมีชีวิตขึ้นมา นั่นคือมีเนื้อหาที่ทั้งครูและผู้เรียนสามารถ ข้าถึงได้ง่าย เพราะ ClassConnect มีการร้อยเรียงสื่อฯ ที่หลากหลายจนกลายเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งครูสามารถนำ ไปใช้สอนได้ในทันที รวมถึงรูปการนำเสนอความรู้ด้วยสื่อที่น่าสนใจ เช่น ภาพยนตร์สั้น ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านภาพและเสียง ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนและสิ่งที่เรียน ดังจะเห็นได้จากการเปิดวิดีโอวิทยาศาสตร์ที่จับสายตา ผู้เรียนทุกคนในชั้น ปลุกความสงสงสัยใคร่รู้โดยคุณครูสามารถสังเกตได้ และเพียงแค่เวลาไม่กี่นาที ผู้เรียนก็เกิดความเข้าใจ ในเนื้อหาที่เรียนซึ่งสะท้อนออกมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับครูเมื่อถึงช่วงถามคำถาม
 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อครูจับมือกับผู้เรียน

ทันทีที่วิดีโอจบลง และครูเริ่มเปิดคำถามทดสอบความเข้าใจบทเรียนขึ้นมา ภาพที่ปรากฏคือการที่ผู้เรียนต่างยกมือเพื่อที่ จะได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามนั้น อีกทั้งผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทว่าสิ่งที่สำคัญ ยิ่งกว่านั้นคือ เกิดการสื่อสารระหว่างครูและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เห็นผู้เรียนเริ่มพูดคุยปรึกษากัน เพื่อหาแนวทางในการตอบปัญหาของครู เกิดบทสนทนาสร้างสรรค์ที่ครูสามารถชวนผู้เรียนให้ต่อยอดสู่ศาสตร์อื่น ๆ ได้ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและสะท้อนให้เห็นถึงห้องเรียนแห่งปฏิสัมพันธ์ ที่ครูและผู้เรียนต่างร่วมกันขับเคลื่อนการเรียนรู้ ไปด้วยกัน โดยมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง สมกับภาพบรรยากาศที่ควรจะเกิดขึ้นในห้องเรียนของโลกยุคใหม่
 
 

ห้องเรียนที่เป็นมากกว่าห้องเรียน

ด้วยการออกแบบการเรียนรู้ที่มีงานวิจัยรองรับ ผสานกับนวัตกรรมทางการศึกษา ClassConnect ได้พิสูจน์ ให้เห็นแล้วว่า ดิจิทัลแพลตฟอร์ที่มีเนื้อหาอันเหมาะสมและการนำเสนอที่น่าสนใจ สามารถเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ของ ผู้เรียนได้จริง ด้วยการยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทสนทนา ในยุคที่คุณครู ไม่ใช่พระเอกนางเอกในห้องเพียงผู้เดียวอีกต่อไป โดยมีเป้าหมายคือการสร้างทักษะจำเป็นที่จะเตรียมความพร้อมการ ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21ได้อย่างสมบูรณ์
 
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง