นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน

เพื่อให้ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด (“บริษัท”) สามารถดำเนินกระบวนการรับสมัครงาน ของท่านได้ กรุณาศึกษานโยบาย ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการสมัครงานแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะรักษาข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน ของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ตามข้อมูลในใบสมัครงาน ประวัติย่อ (Resume) การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรืออาจได้รับจากบุคคลอื่นที่ท่านระบุให้บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว อาจรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมถึงข้อมูลความสนใจหรือทักษะอื่นๆของท่าน

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน อาจได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้ และอาจรวมถึงส่งต่อเปิดเผยโดย บริษัทเพื่อ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ท่าน ให้แก่บริษัท การประเมินความเหมาะสมของท่านในตำแหน่งงานที่สมัคร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับ ท่าน ระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน และ (2) เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการใบสมัครของท่าน ในกรณีที่ บริษัทหรือบริษัทในเครืออาจมีตำแหน่งงานที่ว่างและเหมาะสมกับท่านในอนาคต

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจต้องเปิดเผย และ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนการรับสมัครงาน ได้อย่างสมบูรณ์ (1) บริษัทในเครือ หรือบริษัท อื่นที่มีความเกี่ยวพันกับบริษัท ที่อาจมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน (2) ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการรับสมัครงาน ของบริษัท และ (3) บุคคลภายนอกอื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่ท่านแสดงเจตนาใช้สิทธิต่อบริษัทให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูล หรือให้ทำลายเอกสารที่ท่านให้แก่ บริษัทในทันที หรือบริษัทว่าจ้างให้ท่านเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดของท่านไว้ตราบเท่าที่บริษัทเห็นว่า มีความจำเป็นเพื่อการดำเนินกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท ซึ่งโดยหลักการบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อ ขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยให้ เป็นไปตามระเบียบ และสิทธิการเข้าถึงข้อมูล