picture

สายงานสื่อสารการตลาด

Recruitment positions

Position Department Level Announced
picture เจ้าหน้าที่การตลาด
สายงานสื่อสารการตลาด Officer 07/04/2022

Description

•ดูแลข้อมูลในการลงสื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง On-line และ Off-lineรวมถึงควบคุมแผนการโฆษณาให้เป็นไปตามตารางที่กำหนด
• จัดทำและกระจายข้อมูล ข่าวสารการตลาด ให้กับตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า และพนักงานในบริษัททราบ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใบเสนอราคา แคตตาล็อก ข้อมูลการส่งเสริมการขาย ฯลฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลกับทีมงานที่เกี่ยวข้องจัดทำต่อไป เช่น Update Website
• ช่วยเหลือทีมงานการตลาดในการจัดทำกิจกรรมการตลาดต่างๆ
• จัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น แคตตาล็อก แผ่นพับ เอกสารส่งเสริมการตลาด ฯลฯ
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการขายแก่ลูกค้า
 

Property

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ตรงด้าน Marketing / Digital Marketing อย่างน้อย 1 ปี
 3. สามารถใช้ MS. Office ได้ดี หากใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านการ Design และ Content
 5. สามารถทำงานรวดเร็ว และมีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 7. หากมีประสบการณ์ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันที
picture Creative Content
สายงานสื่อสารการตลาด Officer 08/06/2021

Description

- ดูแลการผลิต Content ในด้านการศึกษา อาทิ เทรนด์หรือความก้าวล้ำของการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ, ประเด็นสังคมทางด้านการเรียนรู้หรือการศึกษา, ไอเดีย การจุดประกาย แรงบันดาลใจ หรือพลังของความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้, การค้นพบในเชิงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม, สาระน่ารู้ แนวทางหรือประเด็นใหม่ ๆ ที่ทำให้สังคมสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้, จิตวิทยาแนวครอบครัว การดูแลเด็กในปฐมวัย หรือวัยรุ่น, การเล่าเรื่องผ่านบุคคลต้นแบบในมุมมองของประสบการณ์ แง่คิด ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้หรือการศึกษา

- สามารถต่อยอดประเด็น หรือกระแสสังคมเพื่อนำมาสร้าง Content ให้สอดคล้องเหมาะกับสถานการณ์

- สามารถเขียนได้ทั้งในรูปแบบของบทความ บทสัมภาษณ์ ข้อมูลสำหรับอินโฟกราฟฟิค และสคริปต์วิดีโอ

- ประสานงานติดต่อกับบุคคลต้นเรื่อง แหล่งข่าว แหล่งอ้างอิง เพื่อใช้นำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ Content ได้

- ประสานงานและบรีฟกับทีมช่างกล้อง ทีมกราฟฟิค และผู้ดูแลเว็บในการทำ Content ได้

Property

 1. จบวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์การทำงาน Creative Content อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. เน้นงานเขียนที่จับประเด็นได้ดี มีมุมมองใหม่ ๆ ในเรื่องเรื่องเดิม ๆ วิเคราะห์ได้ ใช้การค้นคว้า อ้างอิง จากหลายแหล่งข้อมูลประกอบการเขียนงาน
 4. เกาะติดกระแสข่าว ความเคลื่อนไหว เทรนด์ ประเด็นสังคม ทั้งในและต่างประเทศ
 5. มีความรู้ ความเข้าใจใน Marketing Concept & Marketing Content Strategy เพื่อนำมาต่อยอดงานเขียน
 6. สามารถลงพื้นที่ได้ และทำงานคนเดียวได้
 7. มีความอดทน ยืดหยุ่น มีทัศนคติเชิงบวก