picture

สายงานอื่น ๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture บรรณาธิการวิชาวิทยาการคำนวณ (ประจำสำนักงานเมืองทองธานี)
สายงานอื่น ๆ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

 •  สรรหาหนังสือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ
 •  ติดต่อ เจรจา และจัดซื้อ กับสำนักพิมพ์ต่างประเทศ
 •  ดูแล และจัดทำหนังสือ กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ การเจรจางานต่างประเทศ มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานลิขสิทธิ์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว) และทำงานล่วงเวลาได้
 • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture พนักงานธุรการ
สายงานอื่น ๆ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- ดูแลงานด้านเอกสาร การสั่งซื้อสินค้า

- การออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสั่งซื้อ

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- - เพศชาย / หญิง    อายุ 25 - 30 ปี

- - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี

- - มีประสบการณ์ในงานธุรการมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี

- - มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- - สามารถทำโอทีได้

- - สามารถเริ่มงานได้ทันที

picture นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา (นักวิชาการ/ Graphic Design / Back office)
สายงานอื่น ๆ . 10/03/2021

ลักษณะงาน

ฝึกงานกับฝ่ายบุคคล/นักวิชาการ/บัญชี/การตลาด/IT/Graphic Design/ลูกค้าสัมพันธ์

 

นักศึกษาฝึกงาน ในสายงานดังนี้

• สายงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ไทย ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ

• สายงานการตลาด และออกแบบ (ออกแบบหนังสือเรียน เรียงพิมพ์จัดหน้าหนังสือ หากมีความสามารถใช้โปรแกรม In Design, Illustrator, Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

***นักศึกษาฝึกงาน ทางบริษัทจะได้รับใบรับรองการฝึกงาน หลังจากฝึกจบแล้ว***

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ทางบริษัทฯ เปิดรับ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว และมีความรับผิดชอบ
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
 5. มีระยะเวลาในการฝึกงาน 3 - 4 เดือน
 6. สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน : สามารถขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย พร้อมแนบ Resume และเอกสารสมัครงาน 1 ชุด ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3