picture

สายงานอื่น ๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture เลขานุการ
สายงานอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ 21/09/2023

ลักษณะงาน

 1. ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับหมอบหมาย หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้ผู้บริหารเห็นว่าสมควร
 2. จัดตารางการนัดหมายของผู้บริหาร เช่น ประชุม สัมนา การเดินทาง และการควบคุมนัดหมายให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
 3. เตรียมรายงานการประชุม พร้อมส่งสรุปต่อผู้บริหารและบุคคลภายในองค์กรและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 4. ดูแลระบบการจัดเก็บเอกสาร ให้มีประสิทธิภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการใช้งาน
 5. ประสานงานและติดตามงานที่ผู้บริหารมอบหมายให้พนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาให้ได้ตามที่กำหนด
 6. รวบรวมเอกสารเพื่อเสนอพิจารณา หรือเซ็นอนุมัติ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์งานเลขานุการบริหาร อย่างน้อย 2-3 ปี
 3. มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษได้
 4. มีบุคลิกภาพ, มนุษยสัมพันนธ์ดี, มีทัศนคติดี
 5. สามารถใช้ MS Office และโปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้ดี
picture เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สายงานอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ 19/09/2023

ลักษณะงาน

1. จัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เช่น โครงการ งบประมาณ ใบลงทะเบียน ฯลฯ
2. จัดทำเอกสาร ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ประสานงาน จัดการอบรม กับวิทยากร และผู้เข้าอบรม
4. จัดเตรียม ห้องฝึกอบรมและดูแลงานด้านการฝึกอบรม ตลอดโครงการ
5. จัดทำบันทึกข้อมูล การฝึกอบรม การติดตามผล การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นระบบ
6. เป็นพิธีกร ผู้นำกิจกรรม หรือ วิทยากร ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR
7. งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 – 30 ปี
2. ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. สามารถจัดการฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม Excel / Google Sheet
5. สามารถใช้งานโปรแกรม PPT / Canva ได้
6. มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปี
7. มีทัศนคติที่ถูกต้องในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

picture เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
สายงานอื่น ๆ Officer 29/08/2023

ลักษณะงาน

1.วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม บันทึก  ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ

2.วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทั้งข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอก เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า

3.วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือจากฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์

4.ดึงข้อมูลจากระบบต่างๆ เพื่อจัดทำ Report   สรุปผลและรายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงแก้ไข

5.จัดเตรียมพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- 1.เพศหญิง  อายุ 23-30 ปี

- 2.ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง  สถิติ/  คณิตศาสตร์ประยุกต์/ Computer Science

- 3.มีความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน  และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- 4.สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติ หรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ เน้น excel  /  Google sheet

- 5.มีประสบการร์การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

picture เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Call Center)
สายงานอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ 28/06/2023

ลักษณะงาน

- โทรออก/รับสายโทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา

- ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเบื้องต้น

- แนะนำสินค้าของบริษัทในแก่ลูกค้า

- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 3. มีประสบการณ์ Call Center มาก่อนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
 5. สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้
 6. มีทัศนคติที่ดี รับแรงกดดันได้
 7. หากเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ
picture สำหรับตำแหน่งงานทั่วไป หรืออื่นๆ
สายงานอื่น ๆ ทุกระดับ 19/05/2023

ลักษณะงาน

สำหรับทุกตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

- สำหรับทุกตำแหน่งงาน

picture นักวิชาการอบรมและกิจกรรมพิเศษ
สายงานอื่น ๆ Officer 17/05/2023

ลักษณะงาน

- ดูแลหลักสูตรอบรม จัดทำ ปรับแก้ไขโครงการ ขอฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ

- ดูแลและจัดหาวิทยากรเพื่ออบรมให้กับกลุ่มลุูกค้า (ครูผู้สอน) ทั้วประเทศ 

- ประจำงาน onsite - online ตามกำหนดการงานของฝ่ายและงาน observed วิทยากรในพื้นที่ทั่วประเทศ

คุณสมบัติ

- - ชายหรือหญิง อายุประมาณ 30-35 ปี 

- - การศึกษาปริญญาตรี หรือโท ในสาขาวิชาการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง

- - สามารถทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ ล่วงเวลา และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

- - มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการหรือหลักสูตร (พิจารณาพิเศษ) 

picture Trainer & Customer Relations
สายงานอื่น ๆ Officer 30/03/2023

ลักษณะงาน

- วางแผนงาน และปฏิบัติงานทั้งเชิงรุกและรับ เพื่อการดูแลและบริการลูกค้าดิจิทัลของบริษัท (ทั้งครูและนักเรียน)

ให้ได้รับความพึงพอใจในการใช้งาน และมีการเข้าใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

- จัดกิจกรรมหรือการอบรมให้กับลูกค้า (เป็นวิทยากร) เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจและสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มได้

- ทำงานร่วมกับทีมขาย เพื่อช่วยนำเสนอแพลตฟอร์มของบริษัทให้กับลูกค้าที่สนใจ

- กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า รับฟังปัญหา และสื่อสารทำความเข้าใจกับลูกค้า ทั้งการสื่อสารทางตรง และการสื่อสาร

ผ่านบริการออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Official ฯลฯ

- ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา

- - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือบริการลูกค้า ในธุรกิจบริการดิจิทัล

- - มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร การสอน หรือ การสื่อสารเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย

- - หากมีความเข้าใจหรือเคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- - ชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี

- - มีทักษะด้านการสื่อสาร

- - สามารถทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

- - มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้การใช้ Web Application ได้อย่างรวดเร็ว

- - มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- - สามารถใช้ Excel และ PowerPoint ได้ในระดับดี

picture เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สายงานอื่น ๆ Officer 19/01/2023

ลักษณะงาน

- ประสานงานการอบรมกับเจ้าหน้าที่การขาย การเตรียม การส่งเอกสาร การแจ้งรายละเอียดงานอบรมต่าง ๆ

- การจัดทำค่าใช้จ่ายงานอบรมปกติ และงบอบรมโครงการพิเศษ

- ประสานงานกับฝ่ายบัญชี การตลาด และ AL เพื่อดำเนินการด้านงานอบรม

- ประจำงานอบรมในโครงการพิเศษ หรือตามวาระที่บริษัทจัดขึ้น 

- งานด้านการดูแลส่งเอกสาร ส่งไฟล์จัดทำ รับเอกสารนำลงกล่องส่ง ให้กับพื้นที่ 

- งานอบรมภายในฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ 

คุณสมบัติ

- - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี 

- - มีประสบการณ์ในด้านการประสานงาน จัดทำเอกสาร หรือเจ้าหน้าที่ธุรการด้านงานกิจกรรม (พิจารณาพิเศษ)

- - มีความรู้ในการใช้ Program Word Excel PDF และอื่น ๆ ดี

- - มีความขยัน อดทน ต่อแรงกดดันทั้งภายใน และภายนอกได้ดี 

- - สามารถทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้

- - สามารถออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัดได้ (ในกรณีมีงานอบรมพิเศษประจำปี)

picture เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ (Activation)
สายงานอื่น ๆ Officer 06/01/2023

ลักษณะงาน

- ออกบูทเพื่อประชาสัมพันธ์ support ภาคการขาย ตามการขอลงพื้นที่และตามวาระงานพิเศษของฝ่ายอบรม

- ดูแลอุปกรณ์และจัดเตรียมสินค้าได้ตามความต้องการของพื้นที่

- การเสนอความคิดสร้างสรร เพื่อจัดทำชิ้นงานเพื่อการออกบูทที่ส่งเสริมต่อการขาย

คุณสมบัติ

- - ชาย อายุประมาณ 25-35 ปี 

- - การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด (หรือทุกสาขาวิชา) 

- - สามารถทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ ล่วงเวลา และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

- - มีประสบการณ์ในการทำงาน (พิจารณาพิเศษ) 

- - support ช่วยงานในฝ่ายอบรมหากมีงานเพิ่มเติมในส่วน onsite หรือ online 

picture Video Editor
สายงานอื่น ๆ . 27/10/2022

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- .

picture เจ้าหน้าที่สต๊อคสินค้า
สายงานอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ 10/08/2022

ลักษณะงาน

- จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ (PO)

- ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อเพื่อยืนยันการสั่งซื้อที่ถูกต้อง และ คอนเฟริมวันจัดส่ง ที่ชัดเจน เพื่อใช้ข้อมูลนี้ ในการบริหารการจัดการ ของฝ่ายคลังสินค้า ก่อนการส่งสินค้าของ supplier

- ทำ Stock สินค้าเข้า-ออก รวมถึงสรุปรายงาน

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์
 3. มีประสบการณ์ด้านงานสต๊อค คลังสินค้า มาก่อน 2-3 ปี
 4. ใช้ MS. Office คล่อง ทำสูตร คำนวณสูตรได้ดี
 5. มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 6. หากใช้ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถเริ่มงานได้ทันที
picture หัวหน้างานบุคคล (ประจำสำนักงานบางใหญ่)
สายงานอื่น ๆ Supervisor 29/06/2022

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- -  ไม่จำกัดเพศ  อายุ 30-35 ปี

- - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล สายโรงงาน อย่างน้อย 5 ปี 

- - มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานมาก่อน อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- - มีความรู้ในงานกฎหมายแรงงาน
- สามารถแก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ /  คุมทีมได้ / ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีความขยัน ตั้งใจทำงาน รับฟังความคิดเห็นทีมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี / รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

picture ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานบุคคลและธุรการ (ประจำสำนักงานบางใหญ่)
สายงานอื่น ๆ Asst. Mgr. 29/06/2022

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- -  ไม่จำกัดเพศ  อายุ 30-35 ปี

- - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลระดับหัวหน้า ในสายโรงงาน มาก่อน 5 ปี ขึ้นไป
- เคยทำงานระดับบริหาร งานบุคคลสายโรงงานมาก่อน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- - มีความรู้ในงานบุคคลเป็นอย่างดี และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- มีภาวะผู้นำ  สามารถแก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี / บริหารทีมงานได้ดี
- มีความตั้งใจในทำงาน รับฟังความคิดเห็นทีมงาน  สอนงานให้กับทีมงานได้
- ทำงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  รับฟังนโยบายบริหาร เพื่อนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์  กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ  

picture Marketing Executive
สายงานอื่น ๆ Officer 06/06/2022

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- .

picture แม่บ้าน
สายงานอื่น ๆ . 10/04/2022

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- .

picture Business Co-Ordinator
สายงานอื่น ๆ Officer 03/02/2022

ลักษณะงาน

- รวบรวม และหาข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ และนำข้อมูลลูกค้ามาปรับใช้ในการทำกลยุทธ์ทางการตลาด

- ประสานงานด้านเอกสาร การเบิก-เคลียร์ค่าใช้จ่าย ให้ทันตามกำหนด และถูกต้อง เพื่อรองรับการดำเนินงานของโครงการ หรือทีมงาน

- ติดต่อ ประสานงาน พร้อมจัดทำแผนงาน และนำเสนอรายงานต่างๆ ของโครงการพิเศษต่างๆ ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำข้อมูล และประสานงานมาก่อน อย่างน้อย 2 ปี
 3. สามารถใช้ MS Office ได้ดี (Pivot Table) สามารถจัดทำข้อมูล และนำเสนอได้ดี
 4. มีบุคลิกคล่องแคล่ว เป็นมิตรและมีทักษะในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้
 6. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานได้ดี
 7. มีใบขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว
 8. สามารถเดินทางออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
picture นักศึกษาฝึกงาน / พนักงาน Part-time (นักวิชาการ/ Graphic Design / Back office)
สายงานอื่น ๆ . 13/01/2022

ลักษณะงาน

ฝึกงานกับฝ่ายบุคคล/นักวิชาการ/บัญชี/การตลาด/IT/Graphic Design/ลูกค้าสัมพันธ์

 

นักศึกษาฝึกงาน ในสายงานดังนี้

• สายงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ไทย ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ

• สายงานการตลาด และออกแบบ (ออกแบบหนังสือเรียน เรียงพิมพ์จัดหน้าหนังสือ หากมีความสามารถใช้โปรแกรม In Design, Illustrator, Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

***นักศึกษาฝึกงาน ทางบริษัทจะได้รับใบรับรองการฝึกงาน หลังจากฝึกจบแล้ว***

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ทางบริษัทฯ เปิดรับ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว และมีความรับผิดชอบ
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
 5. มีระยะเวลาในการฝึกงาน 3 - 4 เดือน
 6. สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน : สามารถขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย พร้อมแนบ Resume และเอกสารสมัครงาน 1 ชุด ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3
picture พนักงานธุรการ
สายงานอื่น ๆ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- ดูแลงานด้านเอกสาร การตลาด การสั่งซื้อ

- การออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบลดราคา ใบสั่งซื้อ ใบขออนุมัติต่างๆ

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- - เพศชาย / หญิง    อายุ 25 - 30 ปี

- - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี

- - มีประสบการณ์ในงานธุรการมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี

- - มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- - สามารถทำโอทีได้

- - สามารถเริ่มงานได้ทันที