picture

สายงานอื่น ๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture หัวหน้างานบุคคล (ประจำสำนักงานบางใหญ่)
สายงานอื่น ๆ Supervisor 29/06/2022

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- -  ไม่จำกัดเพศ  อายุ 30-35 ปี

- - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล สายโรงงาน อย่างน้อย 5 ปี 

- - มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานมาก่อน อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- - มีความรู้ในงานกฎหมายแรงงาน
- สามารถแก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ /  คุมทีมได้ / ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีความขยัน ตั้งใจทำงาน รับฟังความคิดเห็นทีมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี / รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

picture ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานบุคคลและธุรการ (ประจำสำนักงานบางใหญ่)
สายงานอื่น ๆ Asst. Mgr. 29/06/2022

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- -  ไม่จำกัดเพศ  อายุ 30-35 ปี

- - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลระดับหัวหน้า ในสายโรงงาน มาก่อน 5 ปี ขึ้นไป
- เคยทำงานระดับบริหาร งานบุคคลสายโรงงานมาก่อน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- - มีความรู้ในงานบุคคลเป็นอย่างดี และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- มีภาวะผู้นำ  สามารถแก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี / บริหารทีมงานได้ดี
- มีความตั้งใจในทำงาน รับฟังความคิดเห็นทีมงาน  สอนงานให้กับทีมงานได้
- ทำงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  รับฟังนโยบายบริหาร เพื่อนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์  กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ  

picture แม่บ้าน
สายงานอื่น ๆ . 10/04/2022

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- .

picture เลขานุการฝ่าย
สายงานอื่น ๆ Officer 03/02/2022

ลักษณะงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท

- ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอ

- จัดทำรายงานการประชุม ตารางนัดหมายต่างๆ

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์ด้านงานเลขามาก่อน 2-3     ปี
 3. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความละเอียด รอบคอบ
 4. มีบุคคลิกภาพ และ Service mind ที่ดี
 5. สามารถใช้ MS. Office ได้ดี เน้น Excel
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 7. หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture นักศึกษาฝึกงาน / พนักงาน Part-time (นักวิชาการ/ Graphic Design / Back office)
สายงานอื่น ๆ . 13/01/2022

ลักษณะงาน

ฝึกงานกับฝ่ายบุคคล/นักวิชาการ/บัญชี/การตลาด/IT/Graphic Design/ลูกค้าสัมพันธ์

 

นักศึกษาฝึกงาน ในสายงานดังนี้

• สายงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ไทย ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ

• สายงานการตลาด และออกแบบ (ออกแบบหนังสือเรียน เรียงพิมพ์จัดหน้าหนังสือ หากมีความสามารถใช้โปรแกรม In Design, Illustrator, Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

***นักศึกษาฝึกงาน ทางบริษัทจะได้รับใบรับรองการฝึกงาน หลังจากฝึกจบแล้ว***

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ทางบริษัทฯ เปิดรับ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว และมีความรับผิดชอบ
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
 5. มีระยะเวลาในการฝึกงาน 3 - 4 เดือน
 6. สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน : สามารถขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย พร้อมแนบ Resume และเอกสารสมัครงาน 1 ชุด ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3
picture พนักงานธุรการ
สายงานอื่น ๆ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- ดูแลงานด้านเอกสาร การตลาด การสั่งซื้อ

- การออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบลดราคา ใบสั่งซื้อ ใบขออนุมัติต่างๆ

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- - เพศชาย / หญิง    อายุ 25 - 30 ปี

- - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี

- - มีประสบการณ์ในงานธุรการมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี

- - มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- - สามารถทำโอทีได้

- - สามารถเริ่มงานได้ทันที