picture

สายงานอื่น ๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture แม่บ้าน
สายงานอื่น ๆ . 10/04/2022

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- .

picture พนักงานโครงการ(สัญญาจ้าง)
สายงานอื่น ๆ Officer 11/02/2022

ลักษณะงาน

-   คีย์งานเอกสาร    จัดเก็บเอกสาร   ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งหมด

-   คีย์ข้อมูลใน Excel   สามารถใช้โปรแกรมได้คล่อง

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- -  วุฒิปวส.ขึ้นไป หรือนักศึกษาจบใหม่

- - อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

- - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง เน้น  Excel

- - มีความอดทน และสามารถทำ OT ได้

picture เลขานุการผู้บริหาร (สำนักงานบางใหญ่)
สายงานอื่น ๆ . 03/02/2022

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- .

picture นักศึกษาฝึกงาน / พนักงาน Part-time (นักวิชาการ/ Graphic Design / Back office)
สายงานอื่น ๆ . 13/01/2022

ลักษณะงาน

ฝึกงานกับฝ่ายบุคคล/นักวิชาการ/บัญชี/การตลาด/IT/Graphic Design/ลูกค้าสัมพันธ์

 

นักศึกษาฝึกงาน ในสายงานดังนี้

• สายงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ไทย ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ

• สายงานการตลาด และออกแบบ (ออกแบบหนังสือเรียน เรียงพิมพ์จัดหน้าหนังสือ หากมีความสามารถใช้โปรแกรม In Design, Illustrator, Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

***นักศึกษาฝึกงาน ทางบริษัทจะได้รับใบรับรองการฝึกงาน หลังจากฝึกจบแล้ว***

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ทางบริษัทฯ เปิดรับ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว และมีความรับผิดชอบ
  4. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
  5. มีระยะเวลาในการฝึกงาน 3 - 4 เดือน
  6. สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน : สามารถขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย พร้อมแนบ Resume และเอกสารสมัครงาน 1 ชุด ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3
picture พนักงานธุรการ
สายงานอื่น ๆ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- ดูแลงานด้านเอกสาร การตลาด การสั่งซื้อ

- การออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบลดราคา ใบสั่งซื้อ ใบขออนุมัติต่างๆ

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- - เพศชาย / หญิง    อายุ 25 - 30 ปี

- - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี

- - มีประสบการณ์ในงานธุรการมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี

- - มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- - สามารถทำโอทีได้

- - สามารถเริ่มงานได้ทันที