picture

สายงานการขาย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture Sale Executive
สายงานการขาย Officer 20/09/2021

ลักษณะงาน

- ดูแลงานขายสื่อการเรียนการสอน ในส่วนของ English Program(EP)ทั้งหมด ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ 
- ดูแลเอกสาร และประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติ
-  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-  มีบุคคลิกดี และมีไฟในการทำงาน
-  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี Toeic500
-  มีประสบการณ์การขาย 1-3 ปี
-  มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่
-  สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้หลายวัน
 (หรือสามารถเดินทางคนเดียวได้)

picture ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน
สายงานการขาย ผู้จัดการ 19/07/2021

ลักษณะงาน

-วิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและสินค้าของบริษัท

 -พัฒนาการทำงานระหว่าง Sales และแผนกภายอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

-จัดทำ Marketing & Action Plan

-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- -เพศหญิง/ชาย อายุ 35-40 ปี

- -มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทที่มีสินค้าหลากหลายมาก่อนอย่างน้อย10  ขึ้นไป

- -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี  (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)

- -สามารถใช้โปรแกรมExcel ได้คล่อง

- -สามารถสื่อสารและติดต่อกับ sales ได้

- -มีทักษะการประสานงานได้ดี

-  

picture Market Planning
สายงานการขาย เจ้าหน้าที่ 19/07/2021

ลักษณะงาน

 - ทำความเข้าใจกับกลไกตลาด ดูแนวโน้มของตลาดดิจิตอล

- วิเคราะห์ และหาช่องทางปรับปรุงแผนการตลาด

- ทำการวัดPlatform Customer Research

- ประสานงานกับทีมงานในส่วนต่างๆเพื่อทำให้แผนงานเกิดขึ้นได้ตามตารางเวลา

คุณสมบัติ

- -  เพศชาย/หญิง    อายุ 30   ปีขึ้นไป

-  - จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- -   สามารถวิเคราะห์กลไกการตลาดได้

- -  มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท ecommerce    มาก่อน

- -   สามารถใช้โปรแกรม    Excel ได้

picture Market Development
สายงานการขาย เจ้าหน้าที่ 19/07/2021

ลักษณะงาน

- เตรียมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายสื่อสาาการตลาด

-   มีความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์

-   ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาสินค้า

-   อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- -    เพศชาย/หญิง   อายุ   30 ปีขึ้นไป

- -   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- -   มีทักษะด้านประสานงานขายเป็นอย่างดี

- -   มีประสบการณ์มาก่อนอย่างน้อย  5  ปีขึ้นไป

-  

-  

picture Customer Relation Development
สายงานการขาย เจ้าหน้าที่ 19/07/2021

ลักษณะงาน

- เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและบริษัท ตอนเปิดใช้   Programmer ออนไลน์

-   สามารถรับมือและจัดการปัญหาให้กับลูกค้าได้

-   ติดต่อประสานงานระหว่งาลูกค้าและ   Programmer

-  อื่นๆ   ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- - เพศชาย/หญิง    อายุ  30 ปีขึ้นไป

- -  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- - มีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี

- - มีความรู้พื้นฐานในด้าน  IT

- -  มีี Service mind     ที่ดี

-  

-  

picture พนักงานขาย
สายงานการขาย Officer 10/06/2021

ลักษณะงาน

• นำเสนอและขายหนังสือแบบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่ร้านค้าปลีก

      เช่น ร้านหนังสือ ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น

• เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  3. มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์
  4. มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว
  5. มีรถยนต์ส่วนตัว
  6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ บางครั้ง
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้
  8. หากมีประสบการณ์การขายสื่อการเรียนการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ