picture

สายงานบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
สายงานบัญชีและการเงิน Officer 10/03/2020

ลักษณะงาน

บัญชีเจ้าหนี้

- ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

- รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี

- สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา

- ตรวจสอบรายการภาษีซื้อ จัดทำรายงานกระทบยอดภาษีซื้อ

- ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท

- งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS.Officeได้ หากใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี มาก่อน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สายงานบัญชีและการเงิน Officer 04/04/2020

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ / หลักปฏิบัติ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในในแต่ละกระบวนการ เพื่อนำไปจัดทำ / ปรับปรุงหลักปฏิบัติ
 • ติดตามให้มีการดำเนินการจัดทำ / ปรับปรุงหลักปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้อย่างทันเวลา
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับของหน่วยงานกำกับภายนอก
 • ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ 
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบและจัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ 
 • ร่วมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ 
 • สรุปผลการตรวจสอบโดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ 
 • ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความสนใจในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
 • มีประสบการณ์ตรงมาก่อน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ การนำเสนอ และการทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้
picture นักวิเคราะห์การเงิน
สายงานบัญชีและการเงิน หัวหน้าแผนก 10/03/2021

ลักษณะงาน

รายละเอียดงาน:

 • ดึงข้อมูลตัวเลขทางการเงิน และรวบรวมจากฐานข้อมูลในบริษัทและแหล่งอื่นๆเพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดเตรียมรายงานทางการเงินสำหรับฝ่ายบริหาร
 • ประมาณการงบการเงินรายปีของแต่ละบริษัทและจัดทำ Financial Model เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน และการหามูลค่าของกิจการ
 • รวบรวมความต้องการใช้งบประมาณของบริษัท และจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
 

คุณสมบัติ

-
คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาวิชาการเงิน / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Budgeting, financial analysis จะได้รับการพิจารณามากขึ้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้อย่างดี โดยเฉพาะ Vlookup, Pivot, Sort data, Goal seek.
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
picture พนักงานบัญชีลูกหนี้
สายงานบัญชีและการเงิน Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

บัญชีลูกหนี้

- ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้อง

- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

- จัดทำและตรวจสอบเอกสารวางบิล/รับเช็ค

- จัดทำงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- - เพศหญิง อายุ 23-30 ปี

- - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- - สามารถใช้ MS.Officeได้ หากใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- - มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี มาก่อน อย่างน้อย 1 ปี

- - มีความละเอียดรอบคอบ

- -  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- - หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ