picture

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture SAP B1 Consultant
เทคโนโลยีสารสนเทศ Sr. Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

 1. ให้คำปรึกษาการใช้งาน SAP B1 กับ user และ programmer
 2. สามารถวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของ user ได้
 3. อบรมการใช้งาน SAP B1 ให้กับ user
 4. จัดทำ Business flow, Workflow ของระบบ ERP
 5. ร่วมออกแบบระบบงาน ERP และระบบที่เกี่ยวข้องกับ SAP B1
 6. ร่วมออกแบบ Add on หรือ program ที่พัฒนาต่อเชื่อมกับ SAP B1
 7. รับผิดชอบทดสอบระบบที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่กับ user (UAT)
 8. รับผิดชอบในการขึ้นระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้วกับ user
 9. จัดทำเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้
 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, MIS, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานด้านที่ปรึกษา หรือ Implement โปรแกรม SAP Business One อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพัฒนาระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ user ได้
 • สามารถหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับกับการดำเนินงานได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement
 • หากสามารถเขียน  Store Procedure ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม
picture Full Stack Developer (React & NodeJS)
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- Develop for full stack web applications, using modern development tools for cloud-based environments.   

- Develop new features using React, NodeJS, Express, MongoDB, NoSQL, SQL databases.

- Develop Web Service, RESTFul API  and 3rd party.

- Experience with a Bootstrap Framework / Responsive Design.  

- Contribute to and maintain a React / NodeJS component library. 

- Building reusable components and front-end and back-end libraries for future use.   

คุณสมบัติ

- Qualification

- - Bachelor degree in Computer Engineering / Computer Science or related fields. 

- - 1+ years of React, NodeJS, Express, MongoDB, NoSQL, SQL databases.  

- - Knowledge in Cloud Platform (AWS,Google Cloud and relevant) will be advantage. 

- - Knowledge in Microservice Architecture will be advantage. 

- - Positive attitude and open mind.

- - Eager to learn for new technologies.

- - Can work as a team, Able to work under time constraints and pressure.  

- - Good communication / computer skills 

picture Programmer
เทคโนโลยีสารสนเทศ Sr. & Jr. Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- ทำความเข้าใจกับ Application Spec จาก Designer (BA, SA, etc)
- ออกแบบ Technical Function
- ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
- ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
- ทำ Software Testing
- ดูแล และควบคุมทีมงาน ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
- เป็นที่ปรึกษาการทำงานให้กับทีมงาน
- ดูแลและจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสมและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติ

- -จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer

- -มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา  C#  React 

- -มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Site Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon;

- -สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ user และออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP  (Object Oriented Programming) ระดับดี

- -มีความรู้และประสบการณ์จัดการ Source Control และ Deploy Application (DevOps)

- -สามารถพัฒนาระบบด้วย .Net ระดับดี

- -สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้

- -เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ

-  

picture Application Support
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

 • ศึกษาและทำความเข้าใจ Application ที่กำหนดใช้ในองค์กร เพื่อนำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงาน Application ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนด (SLA) และช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ใช้งาน
 • ช่วยวิเคราะห์ระบบการทำงานของ Application ที่จะนำเข้ามาใช้ในองค์กร หรือการยกเลิก / ปรับเปลี่ยน ระบบการทำงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 • ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
 • ทำ Software Testing
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนา Application
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุ 23-35 ปี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ใน Application support อย่างน้อย 2 ปี
 4. มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Backup and restore database
 5. มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Web and window application โดยใช้ C#,VB.Net
 6. สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 7. ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี  และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
 8. เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ
 9. มีความรับผิดและทำงานเป็นทีม
 10. หากมีความรู้ทางด้านธุรกิจ เช่น ระบบการขาย, ระบบบัญชี ที่เกี่ยวกับ Application  ต่าง ๆ เช่น SAP B1 จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
picture Sr. Programmer
เทคโนโลยีสารสนเทศ Sr. Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

 1. มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# VB.Net
 2. ทำความเข้าใจกับ Application Spec จาก Designer (BA, SA, etc)
 3. ออกแบบ Technical Function
 4. ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
 5. ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
 6. ทำ Software Testing
 7. ดูแล และควบคุมทีมงาน ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
 8. เป็นที่ปรึกษาการทำงานให้กับทีมงาน
 9. ดูแลและจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสมและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 42 ปี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer
 3. หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB.Net C# อย่างน้อย 5 ปี
 5. สามารถพัฒนาระบบด้วย ASP.Net , .NET Core ระดับดี
 6. มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure
 7. มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Site Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon;
 8. มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Service - REST API
 9. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ user และออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP  (Object Oriented Programming) ระดับดี
 10. มีความรู้และประสบการณ์จัดการ Source Control และ Deploy Application (DevOps)
 11. มีความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุมงานของตนเองและทีมงาน ให้ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
 12. สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 13. ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี  และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
 14. เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ
 15. มีความรับผิดและทำงานเป็นทีม
picture UI/UX Designer
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 03/04/2020

ลักษณะงาน

 • Ideate design and understanding of the business/user requirement in the usable wireframes.
 • Developer high level of the detailed user flow diagrams, wireframes, mock-ups, user interfaces and prototypes for effectively communicate interaction and functional design. 
 • Design UI elements for website, mobile application and digital platform.
 • Consistently improve the product experience based on business needs, user feedback and data analyst.

คุณสมบัติ

 • 3 year experience working as a UI designer on the cross-functional development team.
 • Understanding of user interface, web design guidelines, and user experience. 
 • Efficient in Sketch, Illustrator, Photoshop, and other design and prototyping tools.