picture

สายงานวิชาการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture นักวิชาการ (วิจัยและพัฒนา)
สายงานวิชาการ Office 28/09/2021

ลักษณะงาน

-  ทำการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน    ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- 1 จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิชาเอก computer

- 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้programe ต่างๆ ที่สามารถใช้ในการสอน และเรียนรู้ 

- 3 เข้าใจการออกแบบUX UI เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม

- 4 หากมีประสบการณ์ในการออกแบบ UXUI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- 5    ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

picture นักวิชาการภาษาจีน
สายงานวิชาการ Officer 01/09/2021

ลักษณะงาน

 • ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้น่าสนใจ และทันสมัย

คุณสมบัติ

 1. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอน ในระดับประถม / มัธยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะอักษรศาสตร์ หรือมนุษย์ศาสตร์ ภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. หากเป็นนิสิต - นักศึกษาจบใหม่ ต้องสามารถทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอนได้
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
picture Education Content Creator
สายงานวิชาการ Officer 19/07/2021

ลักษณะงาน

-   ออกแบบสื่อหนังสือเรียนด้าน Multimedia, Motion Graphic

-    ออกแบบสื่อในโปรแกรม PowerPoint

-อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-  - เพศชาย หรือ หญิง ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- ใช้โปรแกรม Adobe After Effects, Premiere หรือโปรแกรมตัดต่อ Clip_VDO อื่นๆ ได้
- ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop ได้
- มีพื้นฐานและสนใจทำงานเกี่ยวกับโปรแกรม Digital / Application
- มีความคิดสร้างสรรค์ Create Content เป็นภาพ Infographic ได้
- ออกแบบสื่อ Multimedia, Motion Graphic ได้  
- ใช้โปรแกรม PowerPoint หรือโปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน ในการสร้างงานและเขียน Storytelling ได้
- มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการออกแบบสื่อเพื่องาน Digital
- ชอบค้นคว้าหาความรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานโปรเจคใหม่อยู่เสมอ

picture นักวิชาการวิทยาการคำนวน (CS/DT)
สายงานวิชาการ Officer 14/05/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชา Computer Science  & Design Technology

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอน ในระดับประถม / มัธยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากเป็นนิสิต - นักศึกษาจบใหม่ ต้องสามารถทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอนได้
 • มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
picture Content Designer (นักวิชาการสังคม,ไทย,STEM)
สายงานวิชาการ Officer 14/05/2021

ลักษณะงาน

- ดูแล สื่อการเรียน การสอน คู่มือครู

- ตรวจสอบความถูกต้องของ Content ได้

- ประสานงาน และร่วมงานกับ Graphic ในการออกแบบภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ Content

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ, Copy-writing มาก่อน
 • มีความคิดสร้างสรรค์, Create Content ให้เป็นภาพแนว Infographic ได้
 • ใช้โปรแกรม Power Point หรือโปรแกรมกราฟฟิกพื้นฐานได้
 • ชอบค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ เสมอ
 • หากมีบทความเชิง Real Time Content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture นักวิชาการสังคมศึกษา (ประถมศึกษา)
สายงานวิชาการ Officer 14/05/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเนิ้อหาวิชาสังคมศึกษา

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง

- ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้เขียนเพื่อวางแนวทางสื่อการสอน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
 • มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอน ในระดับประถม / มัธยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture นักวิชาการคณิตศาสตร์
สายงานวิชาการ Officer 14/05/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์, คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
 4. พร้อมเรียนรู้งาน
 5. หากมีประสบการณ์ในการเป็นคุณครู มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture นักวิชาการสังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์)
สายงานวิชาการ Officer 14/05/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศ และต่างประเทศในส่วนของสังคมศึกษา เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาโท ขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
 2. มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
 4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอน ในระดับประถม / มัธยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture นักวิชาการสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)
สายงานวิชาการ Officer 14/05/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเนิ้อหาวิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์ , แผนที่)

 

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

 

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง

 

- ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้เขียนเพื่อวางแนวทางสื่อการสอน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
 • สามารถใช้โปรแกรม Arc GIS ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอน ในระดับประถม / มัธยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture นักวิชาการสังคมศึกษา (หน้าที่พลเมือง)
สายงานวิชาการ Officer 14/05/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเนิ้อหาวิชาสังคมศึกษา

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง

- ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้เขียนเพื่อวางแนวทางสื่อการสอน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
 • มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอน ในระดับประถม / มัธยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture นักวิชาการสุขศึกษา
สายงานวิชาการ Officer 05/04/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาการสุขศึกษา  / พลศึกษา  เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะที่เกี่ยวข้องกับ  สาขาพลศึกษา / สุขศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. หากเป็นนิสิต - นักศึกษาจบใหม่ ต้องสามารถทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอนได้
 4. มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
 6. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture นักวิชาการการงานอาชีพ
สายงานวิชาการ Officer 01/04/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาการงานอาชีพ  / คหกรรม  เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์ คณะคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. หากเป็นนิสิต - นักศึกษาจบใหม่ ต้องสามารถทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอนได้
 4. มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
 6. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture นักวิชาการศิลปะ
สายงานวิชาการ Officer 01/04/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาการศิลปะ / ทัศนศิลป์   เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย

 

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

 

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะที่เกี่ยวข้องกับ  สาขาศิลปศึกษา / สาขาประยุกต์ศิลป์
 3. หากเป็นนิสิต - นักศึกษาจบใหม่ ต้องสามารถทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอนได้
 4. มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
 6. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture นักวิชาการภาษาอังกฤษ (ESL/EFL)
สายงานวิชาการ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้า และหาข้อมูล เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจ และทันสมัย

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอนในระดับประถม/มัธยมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป/IELTS 5.0
 • หากเคยศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำงานต่างประเทศ มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในวิชาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary)
 • หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ ต้องมีความรู้ด้านการสอน จัดทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอน มาก่อน
picture Executive Learning Solution
สายงานวิชาการ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

-  ดำเนินการเป็นวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรมความรู้สินค้า

- แนวทางในการจัดกิจกรรม จัดทำเนื้อหาฝึกอบรมแผนการสอน

-จัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่ได้รัยบมอบหมาย

-จัดเตรียมสื่อ/สินค้า การออกบูท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   ที่เกี่ยวข้อง

- - มีประสบการณ์ด้านการสอน การเขียนแผนการสอน

- - มีความคิดสร้างสรรค์    กระตือรือร้น

picture Graphic Designer
สายงานวิชาการ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

1.สร้างสรรค์ และออกแบบหนังสือเรียนให้มีความน่าสนใจและทันสมัย

2.สามารถออกแบบให้เข้ากับความเหมาะสมของเด็กแต่ละชั้นเรียนและแต่ละวัย

3.ประสานงานกับนักวิชาการและฝ่ายอื่นๆ เพื่อนำความต้องการมาปรับเปลี่ยนในการออกแบบ

คุณสมบัติ

 1. อายุ 25 - 35 ปี หรือประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อที่ทันสมัย
 5. มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe InDesign
 6. ขอพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่ง Port Folio เท่านั้น (สามารถเป็นไฟล์หรือ Google Driveได้)
picture Multimedia Designer
สายงานวิชาการ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

 1. มีประสบการณ์ในงาน Multimedia หรือ Animation มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. สามารถใช้โปรแกรม Premiere หรือโปรแกรมตัดต่อ Clip / VDO อื่น ๆ ได้
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ Create Content เป็น Infographic ได้
 4. ออกแบบสื่อ Multimedia, Motion Graphic ได้
 5. หากมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ภาษา C, Java Script ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น (Multimedia and Animation Technology) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. สามารถใช้ Ai, Ps,  Ae, Id
picture นักวิชาการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์/ชีววิทยา/เคมี)
สายงานวิชาการ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเนิ้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง

- ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้เขียนเพื่อวางแนวทางสื่อการสอน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
 • มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอน ในระดับประถม / มัธยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
picture นักวิชาการภาษาไทย
สายงานวิชาการ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเนิ้อหาวิชาภาษาไทย

- จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง

- ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้เขียนเพื่อวางแนวทางสื่อการสอน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
 • มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอน ในระดับประถม / มัธยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ