แจกฟรี !! รวมใบงานสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมต้น

ใบงานสังคมศึกษา ฯ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานสังคมศึกษาฯที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ตรงมาตรฐานตัวชี้วัด

มาในไฟล์ Word ดาวน์โหลดไปพร้อมปรับใช้งานทันที!
มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning!!

 

ใบงานสังคมศึกษาฯ  ม.1

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานสังคมศึกษาฯ   ม.2

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานสังคมศึกษาฯ  ม.3

ดาวน์โหลดใบงาน

 

 
Share

Relate article