แนะนำ ชุดสื่อเกมเตรียมความพร้อม

 

สื่อพัฒนาพื้นฐานด้านการอ่าน เขียน และคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ 8 ด้าน

พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน และเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา
 
Share

Relate article