แจกฟรี !! รวมใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น

ใบงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ตรงมาตรฐานตัวชี้วัด

มาในไฟล์ Word ดาวน์โหลดไปพร้อมปรับใช้งานทันที!
มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning!!

 

ใบงานวิทยาศาสตร์  ม.1

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานวิทยาศาสตร์   ม.2

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานวิทยาศาสตร์  ม.3

ดาวน์โหลดใบงาน

 

 
Share

Relate article