ตัวอย่าง CD-ROM เกมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย

ตัวอย่าง CD-ROM เกมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย

แผ่นที่ 1 จำแนกภาพ

 

แผ่นที่ 2 จำแนกพยัญชนะ

 

แผนที่ 3 การฟัง

 

แผ่นที่ 4 ทิศทาง

 

แผนที่ 5 จัดกลุ่มสัมพันธ์

 

แผ่นที่ 6 การเรียงลำดับ

 

แผ่นที่ 7 จำนวนและตัวเลข

 

แผ่นที่ 8 การเปรียบเทียบ

 
Share

Relate article