CD-ROM เกมการอ่านการเขียน

ตัวอย่าง ตะลุยอวกาศ กับการเขียนตัวอักษร : เกมการเขียน 1

ตัวอย่าง ฝึกฝนคำ จำเรื่องราวในเมืองพิศวง : เกมการเขียน 2

ตัวอย่าง พิชิตองค์ประกอบของคำในเมืองก้อนเมล : เกมการอ่าน 1

ตัวอย่าง วิเคราะห์คำ จำความหมายในดินแดนลึกลับ : เกมการอ่าน 2

ตัวอย่าง ท่องทะเลลึก ฝึกอ่านจับใจความ : เกมการอ่าน 3

ตัวอย่าง ฝึกทักษะสัมพันธ์ ในหมู่บ้านขนม : กิจกรรมสหสัมพันธ์

ตัวอย่าง อ่านเรียนเขียนคล่อง

Share

Relate article