แจกโปสเตอร์ความรู้ เรื่องความต่างของ เซลล์สัตว์ VS เซลล์พืช ให้ดาวน์โหลดฟรี!

ครูวิทย์ฯ นำไปใช้เป็นใบความรู้ประกอบการสอน หรือส่งต่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนเรื่องความต่างของเซลล์สัตว์ VS เซลล์พืช ในวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ชีววิทยา ก็สะดวก เห็นภาพ เข้าใจง่าย....


 

Share

Relate article