โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จ. นครปฐม

 

นำร่องการปฎิวัติ

สร้างห้องเรียนแห่งนักคิด

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม
(สามัคคีพิทยา) จ. นครปฐม

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จ. นครปฐม เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จากัด (มหาชน) ได้นำนวัตกรรมและกระบวนการทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาขัดเกลาจากห้องวิจัยเพื่อการเรียนรู้ มาใช้เปลี่ยนรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ด้วยการมุ่งเป้าที่ความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและการสร้างทักษะแห่งศตวรรษใหม่

หรือ 4Cs โดยกาหนดระยะเวลาการดาเนินการโครงการ 3 ปี
 
 

  จากความรู้ที่ตกผลึก

พัฒนาสู่ห้องเรียนพันธุ์ใหม่
ห้องเรียนพันธุ์ใหม่ หรือห้องเรียนแห่งนักคิด ไม่ใช่ห้องเรียนที่มุ่งหวัง เพียงผลสัมฤทธิ์ด้านคะแนนของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยน ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดความสนุก ความกระหาย ใคร่รู้ที่จะเรียน รวมถึงการปลูกฝังนิสัยของผู้เรียนให้รักที่จะต่อยอด การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
1 ปี กับผลสัมฤทธิ์ที่สำเร็จเกินคาด
 
หลังดำเนินโครงการไปได้เพียง 1 ปี ความเปลี่ยนแปลงหลังจากปรับใช้องค์ความรู้จากห้องวิจัยก็ปรากฏ เริ่มตั้งแต่ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2560 2561 ระดับโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาในระดับโรงเรียน นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านในปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 โดยเฉพาะสมรรถนะในการอ่านเอาเรื่อง ที่สาคัญคือพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่มีความมั่นใจในการแสดงออก มีการทางานเป็นทีมเก่งขึ้น ยอมรับบทบาทในฐานะผู้นาและผู้ตาม
 
 

สื่อที่ดี มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง  

สื่อประกอบการสอนจากห้องวิจัยของอักษร ถูกออกแบบมาเพื่อรีดเค้น ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มที่ ให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ ร่วมกันลงมือทา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน การสอนที่ดี ทั้งหมดนี้ได้ช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ในฝัน ให้เกิดขึ้นได้จริง
 

  การผนึกกำลังของครูนักวิจัย และซีอีโอ

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นของห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนทุกภาคส่วน ทั้งวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของซีอีโอ ความทุ่มเทในการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของทีมวิจัย และสำคัญที่สุดคือ คุณครูที่นำ องค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จริงในห้องเรียนจนประสบความสำเร็จ
Share

Relate article