แจกฟรี !! รวมใบงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมต้น

ใบงานภาษาไทย   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานภาษาไทยที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ตรงมาตรฐานตัวชี้วัด

มาในไฟล์ Word ดาวน์โหลดไปพร้อมปรับใช้งานทันที!
มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning!!

 

ใบงานภาษาไทย  ม.1

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานภาษาไทย    ม.2

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานภาษาไทย  ม.3

ดาวน์โหลดใบงาน

 

 
Share

Relate article