อบรมฟรี โครงการ "จากคุณภาพครู สู่คุณภาพศิษย์"

 

เนื้อหาการอบรม

สร้างความเข้าใจ : เกณฑ์วิทยฐานะกับการเชื่อมโยงสมรรถนะครูและผู้เรียน

 • เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ กับการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียน
 • การวิเคราะห์ภาระงาน 13 ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานตามมาตรฐานตำแหน่งวิทยฐานะของครู

การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ตัวชี้วัดที่ 1-5)

 • การพัฒนาหลักสูตร และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
 • การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
 • การเขียนแผนการเรียนรู้
 • Case Study: การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ตัวชี้วัดที่ 7)

 • หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลผู้เรียน
 • การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 • Case Study: การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล

การพัฒนาผลงานวิชาการ โดยใช้กระบวนการวิจัยทางการศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 6, 8)

 • การพัฒนาผลงานวิชาการ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน (สำหรับครู คศ.1 - คศ.3)
 • Case Study: ตัวอย่างการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
 

รุ่นที่ 2 : ครู คศ.1, คศ.2 และ คศ.3

30 มีนาคม 2564
09.00-12.00 น.

สร้างความเข้าใจ : เกณฑ์วิทยฐานะกับการเชื่อมโยงสมรรถนะครูและผู้เรียน

วิทยากร
อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

ลงทะเบียนอบรม
*หมายเหตุ: งานอบรมนี้ ไม่มีประกาศนียบัตร

30 มีนาคม 2564
13.00-16.00 น.

การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ตัวชี้วัดที่ 1-5)

วิทยากร
ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการออกแบบการเรียนรู้
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

ลงทะเบียนอบรม
*หมายเหตุ: งานอบรมนี้ ไม่มีประกาศนียบัตร

31 มีนาคม 2564
09.00-12.00 น.

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ตัวชี้วัดที่ 7)

วิทยากร
อ.ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต
ผู้จัดการฝ่าย Assessment
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

ลงทะเบียนอบรม
*หมายเหตุ: งานอบรมนี้ ไม่มีประกาศนียบัตร

31 มีนาคม 2564
13.00-16.00 น.

การพัฒนาผลงานวิชาการ โดยใช้กระบวนการวิจัยทางการศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 6, 8)

วิทยากร
ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการออกแบบการเรียนรู้
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

ลงทะเบียนอบรม
*หมายเหตุ: งานอบรมนี้ ไม่มีประกาศนียบัตร

 

19 กุมภาพันธ์ 2564
09.00-12.00 น.

สร้างความเข้าใจ : เกณฑ์วิทยฐานะกับการเชื่อมโยงสมรรถนะครูและผู้เรียน

วิทยากร
อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

20 กุมภาพันธ์ 2564
09.00-12.00 น.

การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ตัวชี้วัดที่ 1-5)

วิทยากร
ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการออกแบบการเรียนรู้
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

25 กุมภาพันธ์ 2564
09.00-12.00 น.

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ตัวชี้วัดที่ 7)

วิทยากร
อ.ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต
ผู้จัดการฝ่าย Assessment
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

26 กุมภาพันธ์ 2564
09.00-12.00 น.

การพัฒนาผลงานวิชาการ โดยใช้กระบวนการวิจัยทางการศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 6, 8)

วิทยากร
ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการออกแบบการเรียนรู้
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ โทร 02-622-2999 ต่อ 1514
Share

Relate article

No relate article