ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน ชุดเสริมประสบการณ์ ไทย คณิต อังกฤษ พื้นฐาน

 

ตัวอย่างแนวทางการการจัดกิจกรรม

 

ภาษาไทย พื้นฐาน อ.1-3

 

ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน อ.1-3

 

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน อ.1-3

 

คุณครูสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนฉบับเต็มได้ที่

www.aksorn.com/download 

 
Share

Relate article