ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5

ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5

 

 

คุณครูสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนฉบับเต็มได้ที่

www.aksorn.com/download 

Share

Relate article