ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ม.4-6

ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ม.4-6

แผนการเรียนรู้
 
คู่มือครู
 
สไลด์ประกอบการสอน
 

 

 

คุณครูสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนฉบับเต็มได้ที่

www.aksorn.com/download 

Share

Relate article