ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ New Version

 

ตัวอย่างแผนและแนวทางการการจัดกิจกรรม

 

ขอบข่ายฯ

 

แผน

 

แนวทางการจัดกิจกรรม

 

คุณครูสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนฉบับเต็มได้ที่

www.aksorn.com/download 

 
Share

Relate article