เรียนรู้นวัตกรรม เพื่อการ วางแผน

เรียนรู้นวัตกรรม เพื่อการ “วางแผน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อักษร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และสถาบัน EdCA จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอน (Train the Trainers) ค่ายการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทักษะกระบวนการคิด สำหรับพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนในท้องถิ่น โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 คอร์ส เพื่อการเรียนรู้
 คอร์สที่ 1

ปลูกจินตนาการ เสริมสร้างสมาธิ (IDEA KIT)

เสริมสร้างจินตนาการ ปูพื้นฐานด้านโครงสร้าง สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักประดิษฐ์ พร้อมฝึกทักษะด้านการวางแผน ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
 คอร์สที่ 2

Computing Science for Kids

ปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้าน “โค้ดดิ้ง” สำหรับเด็กเล็ก ผ่านกิจกรรมและสื่อแบบ Unplugged หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ คิด วางแผน และแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนๆ
 คอร์สที่ 3

micro:bit in action และ micro:bit for beginners

ปูพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action สำหรับควบคุมและใช้งานบอร์ด micro:bit ให้ผู้เรียนสามารถ คิด ออกแบบ สร้างสรรค์โครงงานได้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะกระบวนการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอน
 คอร์สที่ 4

micro:bit Basic Programable Robot

ต่อยอดการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อเพื่อการอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ควบคุมมอเตอร์ และออกแบบอัลกอริทึม เน้นการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน ฝึกทักษะกระบวนการคิด อย่างมีระบบ
Share

Relate article