แจกฟรี !! รวมใบงานการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษา

ใบงานการงานอาชีพระดับประถมศึกษา

ใบงานการงานอาชีพที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ตรงมาตรฐานตัวชี้วัด

มาในไฟล์ Word ดาวน์โหลดไปพร้อมปรับใช้งานทันที!
มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning!!

 

ใบงานการงานอาชีพ   ป.1

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานการงานอาชีพ ป.2

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานการงานอาชีพ ป.3

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานการงานอาชีพป.4

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานการงานอาชีพ ป.5

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานการงานอาชีพ   ป.6

ดาวน์โหลดใบงาน
 
Share

Relate article