สังคมศึกษา ศาสตร์แห่งการบูรณาการ

สังคมศึกษา ศาสตร์แห่งการบูรณาการ

 

จุดเริ่มต้นของการเป็นพลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพ

สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย

 

คิดเป็น วิเคราะห์ได้

 

สังคมศึกษา การบูรณาการประสบการณ์และความรู้ที่เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ หรือ การศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นพลเมืองที่ดี ในสังคม สร้างเด็กไทยให้คิดเป็น วิเคราะห์ได้ พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจนั้นไปปรับใช้ ให้เข้ากับสภาพสังคมที่แปลเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม สมดุล และยั่งยืน

มุ่งเน้นการเป็นพลเมืองโลกคุณภาพ
 

วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จะช่วยสร้างเหตุผลให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีจุดหมาย เด็กๆ จะเข้าใจถึง ที่มาที่ไป และสามารถนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พร้อมกับต่อยอด ไปสู่สิ่งใหม่ๆ จนเกิดเป็นการบูรณาการศาสตร์จากหลากหลายแขนง และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอันจะนำพาไปสู่การพัฒนาประเทศได้

เรียนรู้อะไรใน สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความ แตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท สภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 
 
...
  • ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอน ไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ง บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
...
  • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญของ การเป็นพลเมืองที่ดีความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิหน้าที่ เสรีภาพ การดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังไทยและสังคมโลก
...
  • ประวัติศาสตร์
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาของมนุษยชาติ จากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลง ของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอดีต ความเป็นมา ของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก
...
  • เศรษฐศาสตร์
การผลิต การแจกจ่าย การบริโภคสินค้า และการบริหารจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
...
  • ภูมิศาสตร์
ลักษณะของโลกทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การนำเสนอข้อมูล ภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
Share

Relate article