แจกฟรี !! รวมใบงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมต้น

ใบงานภาษาอังกฤษ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ตรงมาตรฐานตัวชี้วัด

มาในไฟล์ Word ดาวน์โหลดไปพร้อมปรับใช้งานทันที!
มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning!!

 

ใบงานภาษาอังกฤษ    ม.1

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานภาษาอังกฤษ    ม.2

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานภาษาอังกฤษ ม.3

ดาวน์โหลดใบงาน

 

 
Share

Relate article