อบรม ฟรี สมรรถนะผู้เรียนปฐมวัย

 

เนื้อหาการอบรม

  • หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency-Based Instructions)
  • การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
  • การประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
 
 
09.00 - 12.00 น.

Competency-Based Instructions กับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

วิทยากร :

ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

 
 
13.00 - 16.00 น.

Developmental Psychology กับการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างมืออาชีพ

วิทยากร :

อ.ณฐิณี เจียรกุล

 
 
 
 
09.00 - 12.00 น.

Unplugged Coding กับการปลูกฝังประสบการณ์การคิดอย่างเป็นระบบ

วิทยากร :

ดร.อัญญมณี บุญซื่อ

 
 
13.00 - 16.00 น.

6 Early Activities กับการส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้าน

วิทยากร :

ผศ.รัถยา เชื้อกลาง

 
 
 
 
09.00 - 12.00 น.

Kindergarten Literacy กับการรู้หนังสือและปูพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ในอนาคต

วิทยากร :

อ.ณฐิณี เจียรกุล

 
 
13.00 - 16.00 น.

Phonics กับการสร้างทักษะทางภาษาอย่างถูกต้อง

วิทยากร :

อ.ปวริศร ซ่อมศิลป์, อ.วิษณุพงษ์ สุขสาคร

 
 
 
 
09.00 - 12.00 น.

Executive Function กับการสร้างพื้นฐานพฤติกรรมเชิงบวก

วิทยากร :

ผศ.ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์

 
 
13.00 - 16.00 น.

STEAM กับการสร้างแรงบันดาลใจนวัตกรน้อย

วิทยากร :

ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล

 
 
 
 
 
09.00 - 12.00 น.

Competency-Based Instructions กับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

วิทยากร :

ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ

 
 
 
13.00 - 16.00 น.

Executive Function กับการสร้างพื้นฐานพฤติกรรมเชิงบวก

วิทยากร :

ผศ.ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์

 
 
 
 
 
09.00 - 12.00 น.

Developmental Psychology กับการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างมืออาชีพ

วิทยากร :

อ.ณฐิณี เจียรกุล

 
 
 
13.00 - 16.00 น.

6 Early Activities กับการส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้าน

วิทยากร :

ผศ.รัถยา เชื้อกลาง

 
 
 
 
 
09.00 - 12.00 น.

Kindergarten Literacy กับการรู้หนังสือและปูพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ในอนาคต

วิทยากร :

อ.ณฐิณี เจียรกุล

 
 
 
13.00 - 16.00 น.

Phonics กับการสร้างทักษะทางภาษาอย่างถูกต้อง

วิทยากร :

อ.ปวริศร ซ่อมศิลป์, อ.วิษณุพงษ์ สุขสาคร

 
 
 
 
 
09.00 - 12.00 น.

Unplugged Coding กับการปลูกฝังประสบการณ์การคิดอย่างเป็นระบบ

วิทยากร :

คุณพาคร วงศ์อนุตรโรจน์

 
 
 
13.00 - 16.00 น.

STEAM กับการสร้างแรงบันดาลใจนวัตกรน้อย

วิทยากร :

ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล

 
 
 
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ โทร 02-622-2999 ต่อ 1514
Share

Relate article