ดาวน์โหลดฟรี! สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

แจกฟรี!! โปสเตอร์ความรู้ สร้างสมรรถนะทั้ง 6 ด้านให้กับผู้เรียน สามารถจัดการตนเอง สร้างความเข้าใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article