ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ : วิทยาศาสตร์ กายภาพ (ฟิสิกส์) ม.5

ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ : วิทยาศาสตร์ กายภาพ (ฟิสิกส์) ม.5

แผนการเรียนรู้
 
คู่มือครู
 
สไลด์ประกอบการสอน
 

 

 

คุณครูสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนฉบับเต็มได้ที่

www.aksorn.com/download 

Share

Relate article