เรามีเด็กอ่อนคณิตศาสตร์อยู่ครึ่งประเทศ!!! (ตอนที่ 2/2)

 

เรามีเด็กอ่อนคณิตศาสตร์อยู่ครึ่งประเทศ!!! (ตอนที่ 2/2)

 

 

กำจัดเด็กอ่อนอย่างไร

 

เมื่อตอนที่แล้วผมเล่าว่ามีหลายประเทศทั่วโลกยกระดับการศึกษาสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญกับการลด/กำจัดนักเรียนอ่อน Low Performers ออกจากระบบ (โดยการเปลี่ยนเขาเป็น High Performers) มาดูกันครับว่าประเทศอื่นๆเค้าทำอะไรเหมือนๆ กันเพื่อลดจำนวน Low Performers

 

ประเทศอื่นๆ เค้าลงมือทำเหมือนๆ กันดังนี้ ครับ

 

1) ให้ความสำคัญกับการลด/กำจัดนักเรียนอ่อน
2) ทะลายกำแพงที่ปิดกั้นการเรียนรู้ เช่น ทักษะด้านภาษา ปัญหาครอบครัว การดูหมิ่นเพศ พ่อแม่ไม่มีเวลา
3) ตั้งความความหวังสูงในตัวนักเรียน พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
4) ให้ความช่วยเหลือซ่อมเสริมเด็กอ่อนโดยเร็วที่สุดไม่รีรอ
5) ดึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วม
6) กระตุ้นให้นักเรียนดึงเอาประโยขน์ให้ได้มากที่สุดจากโอกาสการเรียนรู้ที่มีอยู่
7) ระบุตัวนักเรียนอ่อนให้ได้ และกำหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้
8) ให้การช่วยเหลือพิเศษแก่โรงเรียนด้อยโอกาส
9) จัดให้มีโปรแกรมเสริมสำหรับนักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย หรือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดาล
10) ขจัดการตัดสินคนจากเพศ (gender stereotypes) และให้การช่วยเหลือครอบครัวที่มีการหย่าร้าง
11) ให้เด็กได้มีโอกาสเข้าเรียนปฐมวัยอย่างเท่าเทียมกัน และ เลี่ยงการจัดกลุ่มนักเรียนเป็นห้องคิง ห้องควีน ห้องบ๊วย

 

 

 

 


หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลจาก
OECD, PISA Low-Performing Students (2016), Chapter 6 A Policy Framework for Tackling Low Student Performance, pp.189-201
 
Share

Relate article

No relate article