ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน ชุดเสริมประสบการณ์ ไทย คณิต อังกฤษ พัฒนา

 

ตัวอย่างแนวทางการการจัดกิจกรรม

 

ภาษาไทย พัฒนา อ.1-3

 

ภาษาอังกฤษ พัฒนา อ.1-3

 

คณิตศาสตร์ พัฒนา อ.1-3

 

คุณครูสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนฉบับเต็มได้ที่

www.aksorn.com/download 

 
Share

Relate article