แจกฟรี !! รวมใบงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น

ใบงานภาษาคณิตศาตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบงานคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ตรงมาตรฐานตัวชี้วัด

มาในไฟล์ Word ดาวน์โหลดไปพร้อมปรับใช้งานทันที!
มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning!!

 

ใบงานคณิตศาสตร์    ม.1

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานคณิตศาสตร์    ม.2

ดาวน์โหลดใบงาน

ใบงานคณิตศาสตร์    ม.3

ดาวน์โหลดใบงาน

 

 
Share

Relate article