หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรปฐมวัย

เนื้อหาปฐมวัย

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ราคา 45 บาท

ภาษาอังกฤษพัฒนา อ.2

ราคา 45 บาท

คณิตศาสตร์พัฒนา อ.2

ราคา 45 บาท

ภาษาไทยพัฒนา อ.2

ราคา 45 บาท

ภาษาอังกฤษพัฒนา อ.1

ราคา 45 บาท

คณิตศาสตร์พัฒนา อ.1

ราคา 45 บาท

ภาษาไทยพัฒนา อ.1

ราคา 42 บาท

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ.3

ราคา 42 บาท

คณิตศาสตร์พื้นฐาน อ.3

ราคา 42 บาท

ภาษาไทยพื้นฐาน อ.3