หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.1

ISBN : 9786162036538

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้น ป.1 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เน้นศึกษาการอ่านออกเสียง คำ ประโยค เรื่องสั้น เพื่อทำความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่านเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมศึกษาการเขียนสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงอักขระที่ถูกต้อง ส่งเสริมการฝึกและวิเคราะห์ทักษะการสื่อสาร ครบทุกสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเหมาะสม

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง