หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หลักภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ป.1
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หลักภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ป.1

Preview
Share
Preview
Share

ISBN : 9786162036538

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้น ป.1 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เน้นศึกษาการอ่านออกเสียง คำ ประโยค เรื่องสั้น เพื่อทำความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่านเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมศึกษาการเขียนสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงอักขระที่ถูกต้อง ส่งเสริมการฝึกและวิเคราะห์ทักษะการสื่อสาร ครบทุกสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเหมาะสม

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB