หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การแต่งคำประพันธ์ ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การแต่งคำประพันธ์ ม.4-6

ISBN : 9786162031809

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : จักริน จุลพรหม, นิ่มนวล หาญทนงค์

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของร้อยกรองและการแต่งคำประพันธ์ เสริมความรู้ ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ของร้อยกรองประเภทต่าง ๆ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง