หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การแต่งคำประพันธ์ ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การแต่งคำประพันธ์ ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162031809

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : จักริน จุลพรหม, นิ่มนวล หาญทนงค์

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของร้อยกรองและการแต่งคำประพันธ์ เสริมความรู้ ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ของร้อยกรองประเภทต่าง ๆ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB