หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในชีวิตประจำวัน ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในชีวิตประจำวัน ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162033162

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ศานติ ภักดีคำ และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในชีวิตประจำวัน ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนประเภทต่างๆ เช่น การเขียนเพื่อการศึกษา การเขียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเขียน แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนใช้พัฒนาทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB