หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในชีวิตประจำวัน ม.4-6

Download
Full book
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในชีวิตประจำวัน ม.4-6

ISBN : 9786162033162

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : ศานติ ภักดีคำ และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเขียนในชีวิตประจำวัน ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนประเภทต่างๆ เช่น การเขียนเพื่อการศึกษา การเขียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเขียน แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนใช้พัฒนาทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products