แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6

ชื่อชุด : แบบฝึกสมรรถนะ 60 ม.1-6

ชื่อผู้แต่ง : นงลักษณ์ เจนนาวี, ผจงวาด พูลแก้ว

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้น ม.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย บูรณาการความรู้ เชื่อมโยงกับสาระฯ อื่นและเป็นเรื่องใกล้ตัว เน้นกิจกรรมด้านภาษาและวรรณคดีที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนพัฒนาทักษะทางภาษาและวรรณกรรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง