แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ 60 ม.1-6

Auther name : นงลักษณ์ เจนนาวี, ผจงวาด พูลแก้ว

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้น ม.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย บูรณาการความรู้ เชื่อมโยงกับสาระฯ อื่นและเป็นเรื่องใกล้ตัว เน้นกิจกรรมด้านภาษาและวรรณคดีที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนพัฒนาทักษะทางภาษาและวรรณกรรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB