แบบวัดและบันทึกผลฯ คณิตศาสตร์ ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบวัดและบันทึกผลฯ คณิตศาสตร์ ป.6

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบวััดและบันทึกผลการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชิรา ลำดวลหอม

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 นำเสนอสื่อที่มุ่งวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อใช้เสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักฐานบันทึกผลการเรียนรู้ และหลักฐานรับรองการประเมินคุณภาพผู้เรียนจาก สมศ.

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง